Regelförenkling för sjöfarten

Sjörättsinstitutet inbjuder till ett seminarium om behovet av regelförenklingar i sjöfarten. I mars kommer docent Johan Schelin att lägga fram sin utredning om regelförenkling för sjöfarten. Huvudsakligen berör utredningen registreringsfrågor. Bland annat föreslås ett nytt bareboatregister samt ett pråmregister. Även indelningen av fartyg i skepp och båtar föreslås ändras. Ändringarna kommer att påverka in- och utflaggningen samt finansieringen av fartyg.

Seminariet hålls den 26 februari kl. 18.00–20.00, sal F3154 i Södra huset. Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr). Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren (boel.hilding-berggren at juridicum.su.se) senast den 24 februari kl. 12.00 per e-post (anmälan till postseminariet är bindande).

Välkommen.

New book: Talks on the Rotterdam Rules

The Maritime Law Institute has published a new book: Talks on the Rotterdam Rules. In November 2012 the Institute arranged an international maritime law conference in Stockholm in cooperation with Åbo Akademi University. A number of leading international maritime law experts presented papers at the conference on the Rotterdam Rules. Many of the experts participated in the negotiations of the convention and also in the CMI preparatory works. Others have prepared the implementation of the Rotterdam Rules at the national level. The newly published volume contains some of the papers from the conference dealing with issues such as carrier liability, shipper’s obligations and transport documents under the Rotterdam Rules and issues with regard to the implementation of the Rules in the Nordic countries.

The book can be ordered by contacting the research amanuensis Boel Hilding Berggren at the Institute (for contact details see Om Biblioteket). Paperback, SEK 350 (VAT and shipping costs will be added). The book is also distributed through ordinary bookstores.

Kollisioner till sjöss

Måndagen den 1 december klockan 16.00–18.00 arrangerar Sjörättsinstitutet ett extra seminarium på temat kollisioner till sjöss. Föredragshållare är professor Stephen D. Girvin vid Centrum för Sjörätt, Universitetet i Singapore. För närvarande är han sysselsatt med att uppdatera referensverket på området, Marsden, Law of Collisions.

Professor Girvin kommer att tala om: ”The law of maritime collisions is a significant niche practice in maritime law. It attracts the attention of qualified maritime lawyers with a seagoing and purely land-based experience. It is common in many law firms to find highly experienced marine managers (usually with many years at sea) taking on this important role.

This seminar will cover developments in the law relating to collisions during the past five years. The developments will include a consideration of both civil law and criminal law consequences. The speaker, who has many years’ experience working in the common law tradition, will cover a range of reported cases and other developments during this period, ranging from apportionment cases (e.g. City Cruises Plc v Transport for London (2012), The Snow Bunting (2012), and The Samco Europe and MSC Prestige (2011)) to cases on assessment of damages (e.g.The Vicky I (2008) and the recent case of Astipalaia v Hanjin Shenzhen (2014)) and cases on extension of time in collision cases (e.g. The Stolt Kestrel v The Niyazi S(2014)). We will also look at cases involving criminal prosecutions following collisions (the Hong Kong case of Kulemesin v HKSAR (2013)). If time permits, we may consider a recent Singapore initiative, the SCMA Expedited Arbitral Determination of Collision Claims (SEADOCC).”

Seminariet kommer att hållas i fakultetsrummet, Södra huset, C, plan 8. Anmälan om deltagande sker till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren (boel.hilding-berggren at juridicum.su.se) senast den torsdag den 27 november 2014. Antalet platser är begränsat. Observera att något postseminarium inte arrangeras denna gång.

Välkommen

Skador av oljeutsläpp från tankfartyg

Sjörättsinstitutet arrangerar i samarbete med Stockholm Center for Commercial Law (SCCL) den 24 november kl. 17.00–18.30 ett seminarium på temat oljeskadeansvar. Seminariet tar upp aktuella problem rörande det internationella system som reglerar ansvar och ersättning för skador orsakade av oljeutsläpp från tankfartyg. Regelsystemet består av två internationella konventioner, 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention. Ansvarighets konventionen reglerar fartygsägarens strikta ansvar för ersättningsbelopp beräknade på grundval av fartygets bruttodräktighet. Genom fondkonventionen har en internationell organisation, 1992 års oljeskadefond upprättats. Fonden finansieras av oljeindustrin i medlemsstaterna och har till uppgift att ersätta skador som inte täcks av fartygsägaren och dennes försäkringsgivare. De ersättningsberättigade kan vara stater, kommuner och andra offentliga organ, företag och enskilda, till exempel fiskare och näringsidkare inom turistindustrin. Vid seminariet kommer bland annat att diskuteras frågor som ”how clean is clean, ren förmögenhetsskada, ersättning för miljöskador och enhetlig tolkning av konventionerna.

Föredragshållare är f.d. direktören för de internationella oljeskadefonderna, jur. h.c. Måns Jacobsson.

Seminariet äger rum i SCCL:s lokaler i Södra huset (biblioteksbyggnaden).

Välkommen

 

Shipping & Environment

Sjörättsinstitutet har publicerat en ny bok med titeln Shipping & Environment – A Legal Perspective. Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen.

International Shipping in the Arctic Region. Professor Aldo Chircop, Dalhousie University, Kanada.
Regulation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) – Is it effective? Professor Hannu Honka, Åbo akademi, Finland.
Emissions from Ships – A matter of Law or Politics? Docent Johan Schelin, Stockholms universitet, Sverige.
Environmental Liability for Dangerous and Poisonous Cargo – Especially in Northern Waters. Professor Peter Wetterstein, Åbo akademi, Finland.
Sustainable Transport Services in the European Union. Dr. Claes Granmar, Stockholms universitet, Sverige.

Boken kan köpas i bokhandeln eller direkt från Poseidon Förlag AB. ISBN 978-91-637-6906-1. 122 sidor, häftad. Pris 280 kronor (moms och frakt tillkommer).

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Institutet för sjö- och transporträtt har tagit del av den remitterade departementspromemorian Ds 2014:21 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (N2014/2303/TE). Promemorian innehåller förslag till anpassningar av järnvägslagen (2014:519) med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Single European Railway Area – SERA). Direktivet ersätter bestämmelser i de tidigare direktiven 91/440/EEG, 95/18/EG samt 2001/14/EG. Direktivet ska vara införlivat med nationell rätt senast den 16 juni 2015. Institutet har endast en kommentar av lagstiftningsteknisk karaktär att anföra beträffande förslaget:

6 kap. 23 §. Enligt 6 kap. 23 § första stycket i författningsförslaget är den som tillhandahåller grundläggande tjänster skyldig att göra detta på icke-diskriminerande sätt som medger insyn. I det andra stycket räknas sedan dessa tjänster upp. Hit hör bland annat service och tjänster för passagerare på järnvägsstationer, dock inte biljettförsäljning. Den sistnämnda räknas istället som en extratjänst enligt 6 kap. 23 c §. Lagtexten i 23 § får emellertid på den här punkten uppfattas som oklar. Av punkten 2 i bilaga II till direktivet framgår att det snarast är anläggningen och tjänsterna vilka tillhandahålls i i denna som järnvägstrafikföretaget ska ha tillträde till och inte utbudet av service och tjänster för passagerarna som sådant. Av detta följer att den som tillhandahåller en grundläggande tjänst inte någon skyldighet att sälja biljetter för järnvägstrafikföretagets räkning utan endast att ge tillträde till lokaler för förmedling av reseinformtion och biljettförsäljning. Den sistnämnda tjänsten får istället anses utgöra en extratjänst. Lagtexten bör här förtydligas så att den närmare följer texten i direktivet.

Docent Johan Schelin, Stockholms universitet

Tillträde till COTIF 1999

Institutet för sjö- och transporträtt har tagit del av det remitterade betänkandet SOU 2014:26 Tillträde till COTIF 1999. I betänkandet föreslås att Sverige ska ratificera och införliva det internationella järnvägsfördraget i den lydelse det har enligt protokollet den 3 juni 1999 års lydelse (COTIF 1999) Institutet har följande kommentarer avseende förslaget:

Allmänt. Institutet välkomnar förslaget att COTIF 1999 ska införlivas med svensk rätt. Sverige är tillsammans med Italien de enda medlemsstaterna av betydelse i den Internationella järvägsorganisationen (OTIF) som ännu inte ratificerat COTIF 1999. Irland har heller inte ratificerat på grund på grund av att irländska tågtrafiken endast utgörs av inrikes trafik. Till detta kommer att Europeiska Unionen ratificerat fördraget samtidigt som delar av detta införlivats i unionsrätten. Bland annat gäller detta i fråga om bilagan CIV som utgör en del av tågpassagerarförordningen.

Lagstiftningstekniska synpunkter. Institutet har dock lagstiftningstekniska synpunkter på förslaget avseende hur COTIF bör införlivas med svensk rätt. Utredningen har föreslagit att genom att lagen om (1985:193) om internationell järnvägstrafik ändras så att lagen hänvisar till 1999 års COTIF istället för som nu 1980 års COTIF. Institutet förordar emellertid på sikt att lagen om internationell järnvägstrafik upphävs. Med tanke på att bilagan A Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV) numera genom tågpassagerarförordningen utsträckts till att gälla även i fråga om den stora majoriteten av inrikes passagerartransporter bör även det resterande ansvarsregelverket göras enhetligt i fråga om såväl internationella som inrikes järnvägstransporter. Järnvägsfraktförarens ansvar bör således på sikt regleras genom en och samma lag.

Institutet ställer sig emellertid negativt till att bihanget E om nyttjande av infrastruktur (CUI) i COTIF 1999 inkorporeras genom lagen om internationella järnvägstransporter. CUI reglerar förhållandet mellan infrastrukturhållaren och operatörerna, det vill säga de parter som bedriver trafiken på banan. CUI har därför ett nära samband med utformningen av de så kallade trafikeringsavtalen som gäller mellan Trafikverket och operatörerna. Det sagda framgår av bland annat artikel 5 § 2 CUI där det regleras att trafikeringsavtalet ska reglera de nödvändiga detaljerna för de administrativa, tekniska och finansiella villkoren för nyttjandet. Dessa bestämmelser torde därmed ha ett betydligt närmare samband med bestämmelserna i järnvägslagen (2004:519) och borde därför ha inkorporerats genom denna i linje med bihang G om enhetliga regler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF). Det sagda gäller särskilt som de administrativa och tekniska villkoren för nyttjande av infrastruktur i inrikes trafik redan idag regleras genom järnvägslagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Docent Johan Schelin, Stockholms universitet

En diskussion om Sava Star-domen

Institutet för sjö- och transporträtt inbjuder till seminarium om den så kallade Sava Star-domen den 18 september 2014 kl. 18.00–20.00 (Fakultetsrummet, Juridicum). Sava Star-målet (C-83/13) avgjordes relativt nyligen av EU-domstolen. Målet rörde en blockad i svensk hamn av ett panamanskt fartyg inom ramen för den så kallade ITF-kampanjen och frågan om tillämpningen av friheten att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater och tredje land.  Hur påverkar Sava Star-domen rättsläget beträffande blockader av främmande fartyg i svenska hamnar? Vad gäller i fråga tillhandahållande av sjötransporttjänster?  Docent Johan Schelin inleder diskussionen vid seminariet.

Efter seminariet ordnas som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren per e-post senast den 16 september kl. 12.00.

Varmt välkomna.

The ”Arctic Sunrise”

The “Arctic Sunrise”, [2014] 2 Lloyd’s Law Rep. 20, International Tribunal of the Law of the Sea. Greenpeace-fartyget Arctic Sunrise bordades av ryska myndigheter i rysk ekonomisk zon den 19 september 2013. Fartyget, som vid tillfället förde holländsk flagg, belades med kvarstad och fördes till Murmansk. Nederländerna hävdade att den ryska staten saknade rätt att borda fartyget eftersom fartyget var underlagt exklusiv holländsk jurisdiktion (artikel 58.1 och 87.1.a UNCLOS). Ryssland menade däremot att det i egenskap av kuststat haft rätt att inspektera fartyget. Den 21 oktober 2013 vände sig Nederländerna till den internationella havsrättstribunalen med ett yrkande om att tribunalen skulle förklara att Ryssland måste frisläppa fartyget och besättningen samt stoppa alla rättsliga och administrativa åtgärder mot dessa i väntan på att tvisten om jurisdiktion över fartyget avgjordes. Ryssland meddelade dock att landet inte hade för avsikt att delta i processen.

Havsrättstribunalen konstaterade här att det faktum att en part vägrar delta i förhandlingarna inte utgör ett processhinder. Tribunalen fann vidare att den hade jurisdiktion i saken. I enlighet med artikel 290.5 föreskrev sedan tribunalen att fartyget och besättningen skulle släppas i utbyte mot att en säkerhet om 3.600.000 euro.

Snarare än att illustrera ett rättsligt problem pekar fallet på det arktiska områdets ökade strategiska betydelse. Det gäller inte minst sedan naturtillgångar på havsbottnen börjat tilldra sig ett allt större intresse. Genom domen klargörs emellertid att det inte är möjligt att undandra sig havsrättskonventionens bestämmelser genom att inte delta i processen. Det skulle annars kunna vara lockande för stater vars intressen i den exklusiva ekonomiska zonen sträcker sig längre än vad havsrätten medger.

Docent Johan Schelin, Stockholms universitet

Lagvalsregler och sjötransporter ånyo

Institutet för sjö- och transporträtt inbjuder till seminarium om lagvalsregler och sjötransporter den 22 maj 2014 kl. 18.00–20.00 (lokal anges senare). Justitiedepartementet har relativt nyligen remitterat ett förslag till anpassningar av 13 och 14 kap. sjölagen till Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Förslaget påverkar även indirekt utformningen av lastskadeansvaret. Docent Johan Schelin leder diskussionen om det nya lagförslaget och dess konsekvenser. Efter seminariet ordnas som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren per e-post senast den 20 maj kl. 12.00. Varmt välkomna.