Gott nytt år 2022

tillönskas Sjörättsinstitutets vänner. Vi är glada över att nu ha skannat och tillgängliggjort de första tio årgångarna av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (1900–1909). Samtliga årgångar kan kostnadsfritt laddas ned i biblioteket.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras retentionsrätten i fartyg i samband med varvsreparationer samt tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Med anledning av branden ombord på m/s Almirante Storni kommenteras även det så kallade brandundantaget i Haag Visby-reglerna.

Kommentarer till sjölagen

Det digitala biblioteket har nu utökats med Kurt Grönfors klassiska kommentarer om sjölagens bestämmelser om gods- respektive passagerarbefordran. Därtill har årgångarna 1907 och 1908 lagts till samlingen av Nordiske domme i sjøfartsanliggender.

Det digitala biblioteket växer

Nu har Sjörättsinstitutet i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur och Nordisk Skibsrederforening tillgängliggjort andra upplagan av Christer Runes bok Rätt till skepp, Jacob Sundbergs doktorsavhandling Air Charter samt årgångarna 1905 och 1906 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (se Biblioteket).

Stipendium för sjörättsliga studier

Nu finns det möjlighet att ansöka om stipendium ur Kristian Gerhard Jebsens och Jantzens fond. Fonden har som ändamål att stödja norska, svenska och finska jurister i förbindelse med praktiska eller vetenskapliga sjörättsliga studier i utlandet, särskilt praktik vid advokatbyrå i New York eller London. Stipendiet utdelas av Nordisk Skibsrederforening. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Närmare information om stipendiet finns här.

Ett digitalt sjö- och transporträttsbibliotek

I samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har Sjörättsinstitutet nu börjat att skanna och tillgängliggöra äldre sjö- och transporträttsliga standardverk författade företrädesvis på de skandinaviska språken. Det rör sig om monografier och essäer som inte längre är tillgängliga hos förlagen och där bibliotekens exemplar börjar bli fysiskt utslitna. Institutet har även fått tillstånd av Nordisk Skibsrederforening att skanna och tillgängliggöra äldre årgångar av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND). På detta sätt kan juridiskt källmaterial av i vissa fall oskattbart värde för forskare och praktiskt verksamma jurister på området bevaras åt eftervärlden. Tanken är att det digitala biblioteket successivt ska byggas ut. Verken tillgängliggörs i form av sökbara pdf-filer. Projektet stöds av Kaj Pinéus forskningsfond, Kerstin Wijk Broströms stiftelse samt Svenska sjörättsföreningen. De tillgängliggjorda verken finns samlade under menyn Bibliotek.

Är du som författare av sjö- och transporträttslig litteratur intresserad av att bidra till biblioteket med egna äldre titlar som inte längre finns tillgängliga hos förlagen? Varmt välkommen att höra av dig till Sjörättsinstitutet.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras det för sjörätten säregna rättsinstitutet sjöpanträtt och dess förhållande till fartygshypoteket. Utöver detta analyseras en av Arbetsdomstolen nyligen avkunnad dom rörande varselplikten vid stridsåtgärder i hamnar.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2021

Ett nytt nummer av den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det senaste numret diskuterar professor em. Peter Wetterstein, Åbo Akademi, fritidsbåtägarens och fritidsskepparens ansvar för person- och sakskador. Frågan är aktuell med tanke på att många människor på grund av den rådande pandemin har tvingats att tillbringa semestern hemma. Det har i sin tur medfört att ett större antal människor utan någon större erfarenhet av båtliv givit sig ut på vattnet i våra skärgårdar. Sjöräddningssällskapet rapporterade redan förra sommaren om ett ökat antal incidenter och olyckor med fritidsbåtar. I en kortare artikel författad av professor Johan Schelin behandlas slutligen det spektakulära Ever Given-haveriet och de rättsliga konsekvenserna av detta.

Webbinarium: Bänd bort båten!

Välkommen till ett webbinari­um om det rätts­liga efterspelet med anledning av den spektakulära grund­stöt­ningen i Suezkanalen. Den 23 mars grundstötte containerfartyget Ever Given i Suezkanalen. Far­tyget spärrade hela kanalen och all trafik stoppa­des. Den totala kostnaden för världs­han­deln beräknades till cirka 80 miljarder kronor per dygn. Vilka kan de rättsliga konsekvenserna av haveriet tänkas bli?

Webbinariet äger rum tisdagen den 20 april kl. 15.00. Vid webbinariet kommer rättsliga aspekter på bärgningsoperationen samt rederiets ansvar för skador på kanalen att diskuteras. Vidare kommer frågor om rederiets ansvar gentemot lastägarna samt andra rederier vars fartyg tvingades vänta eller ta omvägen runt Afrika på väg mot Europa att behandlas. Webbinariet inleds med att professor Johan Schelin, Stockholms universitet, presenterar vilka frågor som kan komma att uppstå i kölvattnet av haveriet. Därefter finns utrymme för en allmän diskussion om de rättsliga aspekterna på haveriet. Webbi­nariet avslutas cirka kl. 16.00.

För att erhålla en länk till webbinariet, kontakta Johan Schelin.