Biblioteket

Sjörättsinstitutets hemsida utgör även ett digitalt bibliotek för nordisk sjö- och transporträttslig litteratur. Den i hög grad gemensamma nordiska rättsutvecklingen på sjö- och transporträttens område gör att den juridiska litteraturen inte sällan har ett stort värde för forskare och praktiskt verksamma jurister i samtliga nordiska länder. Flera klassiska standardverk på området är emellertid inte längre tillgängliga hos förlagen och de exemplar som biblioteken har i sin ägo börjar i vissa fall bli fysiskt utslitna. I andra fall har de förkommit. Den grundläggande tanken med det digitala biblioteket är att bevara dessa rättskällor till eftervärlden. Ytterst är det en fråga om rättssäkerhet.

Projektet bedrivs i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur samt Svenska sjörättsföreningen. Det finansieras med medel från Kerstin Wijk Broströms stiftelse och Kaj Pinéus forskningsfond.

Verken tillgängliggörs med upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. De återfinns i sökbart pdf-format och kan laddas ned kostnadsfritt. Verken omfattas av licensen Creative Commons CC-BY-NC 4.0. Licensvillkoren återges här och innebär bland annat att upphovsmannens rätt måste erkännas, att materialet inte får användas för kommersiellt bruk och att eventuella bearbetningar måste anges. De olika utgåvorna har katalogiserats på olika underordnade sidor efter typen av litteratur samt författare eller titel.

Sjörättsinstitutet mottar gärna synpunkter och hjälp med ytterligare publiceringar, exempelvis i form av tillstånd för tillgängliggörande från upphovsrättsinnehavare.