Nya titlar i det digitala biblioteket

Nu finns samlingsverken Modern Law of Charterparties, Future Logistics and Transport Law samt General Trends in Maritime and Transport Law 1929–2009 tillgängliga i det digitala biblioteket. Dessutom har årgång 1927 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender lagts ut i biblioteket.

Antingen eller…?

Tisdagen den 24 oktober kl. 13.00–14.00 arrangerar Sjörättsinstitutet ett digitalt seminarium om tillämp­ning­en av artikel 23(4) CMR-konventionen.

Den 14 juni 2022 avkunnade Högsta domstolen en dom rörande tillämpningen av artikel 23(4) CMR-konventionen, närmare bestämt tolkningen av uttrycket ”other charges in respect of the transport”. Målet gällde frågan om lastägaren hade rätt att erhålla ersättning av fraktföraren för de punktskatter han tvingats erlägga då ett parti med cigaretter stals i samband med en omlastning i Helsingborg. Högsta domstolen kom här fram till att punktskatterna inte var ersättningsgilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. 

Ett närmast identiskt fall togs sedan upp av engelska Supreme Court. Dom av­kunnades i målet den 14 juni 2023. Punktskatterna bedömdes här – tvärtemot vad svenska Högsta domstolen hade kon­sta­terat i sin dom – vara ersättnings­gilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. Det rättsläge som slagits fast av domstolen (vid den tiden House of Lords) genom den välkända så kallade Buchanan-domen konstaterades med andra ord fortfarande vara gällande.

Vid seminariet kommer de ifrågavarande domskälen i såväl den svenska som den engelska domen att diskuteras under led­ning av professor Johan Schelin.

Anmälan om deltagande görs per e-post till Johan Schelin senast den 17 oktober kl. 12.00. E-postadressen finns under fliken Institutet. Zoom-länk samt material till seminariet distribueras till anmälda deltagare.

Varmt välkommen önskar Sjörättsinstitutet.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I den nya numret återfinns en essä om järnvägsmarknadslagen samt kommentarer avseende ett par intressanta domar på vägtransporträttens område.

Nya titlar i biblioteket

Följande verk har lagts in i biblioteket: Jan Ramberg, Cancellation of Contracts of Affeightment; Lena Sisula Tulokas, Dröjsmålsskador vid passagerartransport och Hugo Tiberg, Kreditsäkerhet i fartyg, första upplagan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras regleringen av järnvägssäkerheten samt frågan om de nya chatbotarna kan komma att ersätta oss sjörättsjurister. Slutligen kommenteras Högsta domstolens dom i målet ”Flyget till Sotji”.

Efter femtiofem år…

År 1968 utgav Hugo Tiberg boken Kreditsäkerhet i fartyg. Efter femtiofem år utkommer nu den andra upplagan av det kända verket. Mycket vatten har dock flutit under broarna sedan dess. Såväl sjöfarts- som varvsnäringen har genomgått stora förändringar och den nya upplagan framträder därför närmast som en helt ny bok. I boken behandlas frågor rörande sjöfartskonjunkturen, kreditobjektet, skeppshypoteket, äganderättsförbehåll, sjöpanträtten, retentionsrätten samt exekutiv försäljning av fartyg.

Swedish Maritime Code i ny upplaga

Den åttonde upplagan av Swedish Maritime Code finns nu tillgänglig i e-bokhandeln. Den innehåller sjölagen med engelsk parallelltext fram till och med lag 2019:351 samt ikraftträdandet av lagarna (2010:976) och (2017:723). E-boken är utgiven i ett pdf-format anpassat för läsning med hjälp av läsplatta i normalstorlek.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlas frågan om det är dags att anta ett fartygsprotokoll till Kapstadskonventionen. Vidare diskuteras om och när standardavtal kan anses utgöra handelsbruk med anledning av ny rättspraxis från Högsta domstolen (NJA 2022 s. 574, speditörspanten).

Sjörättsbiblioteket nr 3/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket (nr 3/2022) finns nu tillgängligt. I en längre essä diskuterar professor Johan Schelin den historiska framväxten av olika modeller för att reglera sjöfarten. Professor em. Hugo Tiberg behandlar i en artikel försäkringskrav för båtar.