Seminarium: Omsorgsplikt i avtal om shipmanagement

Det 28 mars 2019 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Omsorgsplikt i avtal om shipmanagement. Juris doktorn Jeanette Andersson presenterar här sin avhandling ”Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement” som hon lade fram i oktober 2018. I ett avtal om shipmanagement överlåter en fartygsägare till en shipmanager att för fartygsägarens räkning och i fartygsägarens namn ombesörja en eller flera olika driftsfunktioner, såsom t.ex. bemanning, teknisk management eller kommersiell management.  För uppdraget ersätts shipmanagern med en management-avgift. Shipmanagerns prestation enligt avtalet genomsyras av omsorgsplikt och detta återspeglas också i det flitigt använda standardavtalet SHIPMAN 2009 i vilket omsorgsplikten utgör den centrala utgångspunkten för shipmanagerns avtalsrättsliga ansvar. Men vad innebär egentligen omsorgsplikten mer konkret, hur kan den förklaras, och hur långt sträcker den sig? 

Utöver dessa frågor, som står i fokus för seminariet, behandlas följande aspekter i korthet: Hur skiljer sig shipmanagerns omsorgsplikt från kravet på att iaktta god shipmanagementsed? Vilka krav på omsorgsplikt och god shipmanagementsed kan ställas på shipmanagern avseende särskilda arbetsprocesser inom shipmanagementverksamhet, såsom budget-, driftsrapport- samt säkerhetslednings- och kvalitetssäkringsporcesser?

Jeanette Andersson är verksam som lärare och forskare vid Örebro universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Seminariet arrangeras den 28 mars kl. 18–20.

Lokal: Stockholms universitet, Södra huset, sal 3154.

Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr exkl. moms). Anmälan om deltagande i postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard senast måndag 25 mars kl. 12.00. Anmälan är bindande.

Seminarium: Incoterms – teori och praktik

Ett mycket gott exempel på ett område där teori och praktik förenas är de av Internationella handelskammaren (ICC) utarbetade leveransklausulerna (Incoterms). Tillsammans utgör klausulerna ett teoretiskt sammanhängande system samtidigt som de fungerar som ett i högsta grad praktiskt användbart verktyg i den internationella handeln.

Syftet med seminariet är att diskutera hur Incoterms som system teoretiskt sett är uppbyggt och hur leveransklausulerna rätt använda kan bidra till att sänka transaktionskostnaderna samt optimera kostnads- och riskfördelningen mellan parterna. Tyvärr förekommer det att parterna på marknaden inte utnyttjar Incoterms fulla potential. Istället används klausulerna i vissa fall mer eller mindre slentrianmässigt. Diskussionen kommer att utgå från 2010 års version av Incoterms med vissa tillbakablickar på äldre skrivningar.

Seminariet äger rum den 11 december kl. 18.00–20.00 i sal F3154 Södra huset och leds av professor Johan Schelin. Efter seminariet arrangeras som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen senast fredag den 7 december per e-post.

Välkommen

Ny bok i Sjörättsinstitutets skriftserie: Sjörättsliga landmärken

En ny bok har publicerats i Sjörättsinstitutets skriftserie:

Sjörättsliga landmärken, Schelin, J. (redaktör)
Stockholm 2018. Hft 93 sidor. ISBN 978-91-982633-3-6. Pris 630 kr.

Den 17–19 augusti 2017 arrangerade Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt i samarbete med Åbo akademi det trettionde sommarseminariet. Temat för årets seminarium var sjörättsliga landmärken. Vid seminariet diskuterades en rad klassiska rättsfall som alla markerar en slags milstolpar i den nordiska sjö- och transporträtten. De olika bidragen publiceras här i kronologisk ordning.

NJA 1951 s. 130 Selma Thordén
Av professor Björn Sandvik

NJA 1960 s. 742 Lulu
Av professor Lars Gorton

NJA 1983 s. 1 Tsesis
Av professor II, docent Henrik Ringbom

AD 1989 nr 120 JSS Britannia
Av docent Johan Schelin

ND 1995 s. 238 Nordland
Av professor em. Peter Wetterstein

NJA 1988 s. 390 Stulna diamanter
Av professor em. Jan Ramberg

Mål C-142/05 Vatterskotern
Av professor em. Hugo Tiberg

Rättsliga problem inom skärgårdsfarten

Inom ramen för Regeringens s.k. maritima strategi pågår för närvarande en översyn av delar av den sjörättsliga lagstiftningen. Nyligen har två relativt omfattande regeländringspaket antagits på området. Det rör sig dels om ett antal ändringar gällande registrering av fartyg, dels en ny föreskrift avseende sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart.

1. Ändring av fartygsbegreppet och finansiering av fartyg.
De ändrade reglerna i fråga om fartygsregistrering består bl.a. i en ändring av skeppsbegreppet i 1 kap. 2 § sjölagen. Fr.o.m. den 1 februari 2018 kommer med skepp att räknas fartyg med en längd överstigande 24 meter, istället för dagens ordning med kombinationen av längd- och breddmått om minst 12 x 4 meter. Ändringen medför ett antal förenklingar för fartygsägare, men innebär samtidigt att pantbrev framgent inte kommer att kunna tas ut i de fartyg, med en längd om högst 24 meter, som med dagens mått hade varit skepp.

Vid seminariet belyser docent Johan Schelin vilka andra säkerhetsrätter och finansieringsformer redare, banker och andra intressenter kan använda vid fartygsköp och byggnation av fartyg.

2. Regimskifte inom sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart. Den nya sjövärdighetsföreskriften (TSFS 2017:26) omfattar närmare 6 500 fartyg och formar ett helt nytt koncept för sjövärdighetsregleringen. Konceptet byggs upp av s.k. funktionsbaserade regler, som i stor utsträckning möjliggör för redarna att själva formulera sjövärdighetsnormer för sina fartyg. Den flexibilitet som de funktionsbaserade reglerna medför vägs upp av höga krav på redarnas s.k. egenkontroll samt på att rederierna ska bedriva ett s.k. systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Vid seminariet redogör advokaten Mattias Widlund för olika juridiska frågor som uppstår kring det nya regelverket, bl.a. hur redarens och befälhavarens ansvar för sjövärdigheten påverkas.

Efter seminariet anordnas ett sedvanligt postseminarium till självkostnadspriset 250 kr/pers inkl. moms. Anmälan till postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast måndag den 27 november 2017 kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande.

Seminariet äger rum i Södra huset, sal F3154.

Varmt välkommen.

När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare?

Den 28 september kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare.

Ett flygbolag ansvarar för skador som uppstår under flygningen samt vid ombordstigning respektive avstigning. Men när anses en passagerare ha ”stigit ombord” samt ”stigit av”? Den engelska lydelsen av Montrealkonventionen stadgar dessutom att ansvaret gäller under själva ombord-respektive avstigningsprocessen vilket kan tyda på att ansvaret – enligt den engelska lydelsen – kan anses börja tidigare än vad som kan läsas av den svenska lydelsen. Men när påbörjas egentligen en ”ombordstigningsprocess” och när har ”avstigningsprocessen” avslutats?

Tommy Pilarp, transporträttsjurist med mångårig erfarenhet från flygvärlden, bland annat som bolagsjurist på SAS Cargo och ordförande för IATAs Cargo Legal Working Group, försöker reda ut rättsläget och vad olika lydelser och tillämpningar kan leda till i den praktiska världen samt vilka skadeansvarssituationer som kan uppstå. Vi kanske inte kommer att slå fast exakt vad som gäller utan snarare upptäcka vilka gråzoner som finns mellan en strikt tolkning av Montrealkonventionen och vilka situationer som dagligen uppstår på en flygplats. Ett par intressanta rättsfall, främst från USA, kommer också att gås igenom. Vår förhoppning är att detta seminarium kommer att leda till en intressant diskussion om denna fråga som kanske först verkar rent teoretisk, men som det kommer att visa sig har betydligt mer praktiska infallsvinklar.

Plats: Sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet. Tid: 28 september 2017 kl. 18-20.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast torsdagen den 21 september kl. 12.00. Moa har tagit över Carolines tjänst som forskningsamanuens från och med den 1 september 2017. Var god ange om du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Varmt välkommen!

Cabotage på lika villkor?

Den 16 februari 2017 kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: Cabotage på lika villkor? Seminariet äger rum i Södra huset sal F3154.

Tillgången till den svenska marknaden för cabotage regleras idag genom en delvis mycket ålderdomlig lagstiftning i form av 1724 års produktplakat. Marknaden är i grunden förbehållen svenska fartyg. Genom den så kallade cabotageförordningen har emellertid marknaden öppnats för konkurrens även från fartyg flaggade i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Marknadsöppningen innebär exempelvis att utländska aktörer kan komma in och vinna upphandlingar av skärgårdstrafik som sedan utförs med utländska fartyg. Hur påverkar detta konkurrenssituationen på den svenska marknaden samt sjösäkerheten ombord på och tillsynen över de fartyg som rör sig mer eller mindre permanent i svenska farvatten?

Diskussionen föranleds av en utredning som lämnats till Näringsdepartementet angående frågan. Seminariet leds av docent Johan Schelin.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at) juridicum.su.se) senast måndagen den 13 februari kl. 12.00. Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Varmt välkommen.

Juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering

Den 15 december kl. 17–19 (obs tiden) arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat riskhantering i samband med fartygsfinansiering. Seminariet äger rum i Aula Magna, Bergsmannen.

Sjöfartsnäringen är en vissa fall extremt konkurrensutsatt bransch som präglas av långa tider av recession. Samtidigt är branschen mycket kapitalintensiv med omfattande investeringar i fartyg och annan utrustning. Verksamheten innefattar således stora ekonomiska risker för de inblandade parterna, det gäller såväl rederier, varv som banker. Hur dessa risker kan hanteras rättsligt är temat för seminariet.

Inledare vid seminariet är Leif Spørck, chefsjurist på DNB:s avdelning för Ship Finance och Offshore och Oskar Andrews från DNB Sverige.

Leif Spørck och Oskar Andrews kommer att diskutera följande frågeställningar:

1) Allmänt om ship finance och dagens marknadsvillkor på detta område (recession)

 

2)      Typiska transaktions- och avtalsstrukturer

– Förvärv av skepp

– Skeppsbyggnad

– Bilaterala respektive syndikerade finansieringar

– Finansiering genom olika skuldtyper (equity, lån, obligationer, hybridkapital)

 

3) Vad skiljer ship financing från sedvanliga corporate credits?

– Skillnader i lånevillkor

– Skillnader i säkerheter

– Vad motiverar skillnaderna – risktyper och riskhantering?

 

4) Rekonstruktioner

– Utmaningar vid financial failures (koordinering av olika finansiärer)

– Valet mellan formella och informella insolvensförfaranden

– Rekonstruktionsprocessen step by step (med utgångspunkt i något senare ”success case”)

Efteråt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 500 kr (exkl. moms) på Fakultetsklubben. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at)juridicum.su.se) senast den 8 december kl. 12.00.  Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Brexit och sjöfarten

Den 6 oktober kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde. Vilka rättsliga konsekvenser för sjöfarten får ett brittiskt utträde ur den Europeiska unionen. Hur påverkas tillgången till marknaden? Vilka regler kommer att gälla i framtiden? Vilka konsekvenser får detta för London som sjöfartsstad?  Har Stockholm och Göteborg nu en möjlighet att nu göra sig gällande som nya sjörättscentra i Europa? Brexit väcker många frågor inte minst på sjöfartsområdet. Stena har redan aviserat att vid en Brexit avser rederiet att flagga sina färjor i andra länder än Storbritannien (eller vad som eventuellt blir kvar av landet).

Seminariet leds av docent Johan Schelin, föreståndare för Sjörättsinstitutet.

Varmt välkommen.