Sjörättsbiblioteket nr 1/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras regleringen av järnvägssäkerheten samt frågan om de nya chatbotarna kan komma att ersätta oss sjörättsjurister. Slutligen kommenteras Högsta domstolens dom i målet ”Flyget till Sotji”.

Efter femtiofem år…

År 1968 utgav Hugo Tiberg boken Kreditsäkerhet i fartyg. Efter femtiofem år utkommer nu den andra upplagan av det kända verket. Mycket vatten har dock flutit under broarna sedan dess. Såväl sjöfarts- som varvsnäringen har genomgått stora förändringar och den nya upplagan framträder därför närmast som en helt ny bok. I boken behandlas frågor rörande sjöfartskonjunkturen, kreditobjektet, skeppshypoteket, äganderättsförbehåll, sjöpanträtten, retentionsrätten samt exekutiv försäljning av fartyg.

Swedish Maritime Code i ny upplaga

Den åttonde upplagan av Swedish Maritime Code finns nu tillgänglig i e-bokhandeln. Den innehåller sjölagen med engelsk parallelltext fram till och med lag 2019:351 samt ikraftträdandet av lagarna (2010:976) och (2017:723). E-boken är utgiven i ett pdf-format anpassat för läsning med hjälp av läsplatta i normalstorlek.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlas frågan om det är dags att anta ett fartygsprotokoll till Kapstadskonventionen. Vidare diskuteras om och när standardavtal kan anses utgöra handelsbruk med anledning av ny rättspraxis från Högsta domstolen (NJA 2022 s. 574, speditörspanten).

Sjörättsbiblioteket nr 3/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket (nr 3/2022) finns nu tillgängligt. I en längre essä diskuterar professor Johan Schelin den historiska framväxten av olika modeller för att reglera sjöfarten. Professor em. Hugo Tiberg behandlar i en artikel försäkringskrav för båtar.

Nya årgångar av Nordiske Domme

Samlingen av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender i det digitala biblioteket har nu utökats med årgångarna 1918–1921. Ambitionen är att digitalisera samtliga årgångar fram till och med 2017. Nordisk Skibsrederforening har beslutat att man från och med årgång 2018 kommer att övergå till digital utgivning av rättsfallssamlingen. Den som önskar prenumerera på rättsfallssamlingen kan kontakta föreningen i Oslo.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuterar professor em. Hugo Tiberg rättsreglerna rörande bärgning av båtar. Professor Johan Schelin kommenterar ny CMR-praxis från Högsta domstolen avseende frågan om ersättning för av lastägaren erlagd punktskatt efter en stöld av ett parti cigaretter. Vidare refereras ett engelskt avgörande avseende bättre rätt till flygplan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa behandlar professor Johan Schelin och advokaten Mattias Widlund frågan om tillgången till en svensk handelsflotta i krig och konflikt. Professor em. Hugo Tiberg diskuterar vissa rättsliga aspekter rörande de nya sjökortens kvalitet. Slutligen analyserar professor em. Lars Gorton förhållandet mellan demurrage och skadestånd med utgångspunkt i den engelska Eternal Bliss-domen som meddelades av Court of Appeal i slutet av förra året.

Ny upplaga av Swedish Maritime Code

Nu finns sjunde upplagan av Swedish Maritime Code tillgänglig. Den innehåller den svenska lagtexten tillsammans med en engelsk parallelltext. Boken är framtagen främst med tanke på undervisningen i sjö- och transporträtt vid universitet och sjöfartshögskolor, men kan även användas av praktiskt verksamma på sjöfartsområdet, som exempelvis advokater, skeppsmäklare och sjökaptener. Boken utges som e-bok och tillhandahålls av Adlibris och Bokus.