Sjörättsbiblioteket nr 4/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlar professor em. Peter Wetterstein tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Artikeln tar utgångspunkt i en pågående process i de finska förvaltningsdomstolarna. Före detta advokaten Rolf Ihre diskuterar det klassiska rättsfallet m/v Lulu och hur utgången i målet påverkar rättsläget i dag. Slutligen analyserar professor Johan Schelin en nyligen avkunnad dom från Hovrätten för nedre Norrland rörande lotsens straffansvar.

God jul och gott nytt år önskar Sjörättsinstitutet.

Baltic Sea Day 2020

Den 4 november 2020 arrangerade Östersjöcentrum vid Stockholms universitet konferensen Baltic Sea Day. Vid konferensen medverkade Sjörättsinstitutet med en presentation av juridiska metoder för att skydda den marina miljön. Presentationen har sedan transformerats till en podd och publicerats på institutets engelskspråkiga hemsida.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I en akademisk essä med rubriken Den ambivalenta sjöfartsnationen diskuterar professor Johan Schelin det svenska sjöfartsstödet under perioden 1973–2020. Advokat Mattias Widlund tar i en intressant artikel upp förhållandet mellan resecertepartiet och så kallade Just In Time Arrivals. Slutligen diskuteras även frågan om förnyade dykningar på vraket efter passagerarfärjan Estonia och den så kallade Estonialagen. Den som önskar prenumerera på nyhetsbrevet kan kontakta institutsföreståndaren. Trevlig läsning.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I det aktuella numret – vars övergripande tema är luftfart – diskuteras rättsliga aspekter på flygkatastrofen i Iran samt frågan om flygpassagerarförordningen har någon framtid efter COVID-19. Den som önskar prenumerera på nyhetsbrevet kan kontakta institutsföreståndaren. Trevlig sommar önskar Sjörättsinstitutet.

Pandemin och transporterna

Torsdagen den 14 maj kl. 15.30 CET arrangerar Sjörättsinstitutet i samarbete med Svenska sjörätts­föreningen ett webbinarium på temat hur COVID-19 pandemin påverkar transport­näringen i ett rättsligt perspektiv. Webbinariet arrangeras i anslutning till Svenska sjörätts­föreningens årsmöte.   

Webbinariet inleds med att professor Johan Schelin, Stockholms universitet, diskuterar krisen inom bland annat luftfarts- och sjöfartsnäringen samt vilka rättsliga åtgärder som har vidtagits för att mildra denna. Bland annat har EU-kommissionen vidtagit en rad åtgärder rörande passagerar­förord­ningarna samt regleringen av slot-tider. På det nationella planet har en rad åtgärder vidtagits av regering och riksdag för att stödja såväl luftfarts- som sjöfartsnäringen. Därefter diskuterar experten Anders Leissner, Advokatfirman Vinge, frågan om hur handel och logistik påverkas i ett rättsligt perspektiv av spridningen av COVID-19. Bland annat tas frågor om dröjsmål och force majeure upp till diskussion. Slutligen finns det utrymme för en allmän diskussion under ledning av professor Johan Schelin om erfaren­heterna av hur pandemin rättsligt sett har påverkat trans­portnäringen. Webbinariet avslutas cirka kl. 16.30 CET.

Webbinariet genomförs med hjälp av det digitala mötesverk­tyget Zoom. Verktyget kan laddas ned kostnads­fritt från hemsidan www.zoom.us. Del­tag­arna anmodas att använda på­slagen kamera samt hör­lurar (för att undvika rundgång). Länken till webbi­nariet skickas efter anmälan.

Varmt välkommen.

COVID-19 och begravningstransporterna

Många människor har avlidit i sviterna av COVID-19. Efterfrågan på begravningstransporter ökar därmed. De rättsliga aspekterna på denna typ av transporter behandlades i Sjörättsbiblioteket nr 3/2018. Temat som vid tiden för publiceringen kanske upplevdes som något udda har genom pandemin fått en närmast kuslig aktualitet. Av den anledningen lägger Sjörättsinstitutet åter ut den utgåvan av nyhetsbrevet på hemsidan. Det aktuella numret kan laddas ned här.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I det aktuella numret återfinns ett föredrag av professor em. Hannu Honka som avhölls vid Sjörättsinstitutets jubileumsseminarium ombord på m/s Viking Grace den 22 augusti 2019 med anledning av institutets nestor Hugo Tibergs 90 årsdag: Befraktningsrätten – då, nu och i framtiden. Vidare diskuteras en skiljedom rörande preskription och tolkningen av 41 § andra stycket VTL. Skiljedomen klandrades sedermera i Svea hovrätt. Slutligen återfinns även en kortare artikel om coronaviruset och transportnäringen. Det nya numret kan laddas ned gratis på hemsidan under fliken Nyhetsbrev. Den som önskar prenumerera på nyhetsbrevet får gärna kontakta institutsföreståndaren.

Välkommen till ett halvdagsseminarium om rättsliga aspekter på flygkatastrofen i Iran

Den 8 januari 2020 klockan 06.14 störtade en Boeing 737-800 strax efter att ha lämnat flygplatsen i Teheran på väg mot Kiev. Planet tillhörde Ukraine International Airlines och ombord befann sig 176 passagerare, varav 17 hemmahörande i Sverige. Samtliga ombordvarande omkom i krasch­en. Det visade sig sedan att det iranska revolutionsgardets luftvärn hade skjutit ned planet. Iran har tagit på sig ansvaret för katastrofen, men samtidigt hävdat att planet sköts ned av miss­tag.

Den djupt tragiska händelsen ger upphov till en rad komplicerade rättsliga frågeställningar rörande ersättningen till de efterlevande till passagerarna. Vilket rättsligt ansvar har iranska myndigheter för det inträffade och kan dessa hävda folkrättslig immunitet? Hur ska i en situation där immunitet åberopas ersättningen till de drabbade regleras? Vilket ansvar har flygbolaget i förhållande till de efterlevande till passa­gerarna? Vilket lands lag är tillämplig och var ska en eventuell tvist avgöras?

Seminariet leds av professor Johan Schelin.

Under seminariet görs ett avbrott för eftermiddagskaffe.

Tid och plats: Tisdag 4 februari 2020, kl. 13.30–16.30, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, lokal: Wingquistrummet.

Anmälan till seminariet görs till Sjörätts­institutet på e-postadressen: johan.schelin(at)juridicum.su.se senast den 24 januari 2020. Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bind­ande. Deltagaravgiften är SEK 2 000 exkl. moms. Antalet deltagare är be­gränsat till 14 personer.

Seminariet utgör det andra i en ny form av seminarier som är tänkta att ersätta de tidigare kvälls­semi­narierna. Genom att arrangera mer omfattande seminarier under dagtid är förhoppningen att denna form av seminarieverksamhet även ska kunna vara attraktiv för deltagare som inte bor och arbetar i Stockholmsregionen.

Seminarierna uppfyller Advokatsamfundets krav rörande fortbildning. Intyg om genomgånget seminarium utfärdas på begäran.

Varmt välkommen.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2019

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I det aktuella numret återfinns inledningsföredraget vid Sjörättsinstitutets jubileumsseminarium den 22 augusti 2019 med anledning av institutets nestor Hugo Tibergs 90 årsdag: Den nordiska sjörätten under 90 år – Ett stycke samtidshistoria. Vidare diskuteras en intressant dom från norska Høyesterett avseende tolkningen av artikel 2 CMR-konventionen. Nyhetsbrevet kan laddas ned gratis på den här hemsidan.

Välkommen till ett halvdagsseminarium om Incoterms 2020 och multimodala transporter

Nyligen publicerade Internationella handelskammaren (ICC) en ny version av Incoterms. Av den anledningen arrangerar Sjörättsinstitutet den 17 december 2019 ett halvdagsseminarium om Inco­terms 2020, särskilt i ljuset av multimodala transporter. Seminariet äger rum på hotell Diplomat på Strandvägen i Stockholm.

Vid seminariet diskuteras bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, relationen till transportörerna samt försäkringsrättsliga aspekter på Incoterms 2020. Bland annat har FCA-klausulen uppdaterats samt DAT-klausulen ersatts av en ny klausul, DPU. Flera av klausulerna tar också sikte på att säljare och köpare numera ofta transporterar godset själva. Kraven avseende försäkring enligt CIP-klausulen har även höjts. Slutligen tas i klausulerna större hänsyn till de ökade säkerhetskraven vid transporter.

Seminariet leds av professor Johan Schelin.

Tid och plats: Tisdag 17 december kl. 13.30–17.00. Hotell Diplomat, Strandvägen 7 C, Stockholm. Rum: Nybroviken. Under seminariet görs ett avbrott för eftermiddagste från hotellets tesalong.

Anmälan: Anmälan till seminariet görs till Sjörätts­institutet på e-postadressen: johan.schelin(at)juridicum.su.se senast den 14 november 2019. Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande. Deltagaravgiften är SEK  2 000 exkl. moms. Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.

Seminariet utgör det första i en ny form av seminarier som är tänkta att ersätta de tidigare kvälls­semi­narierna. Genom att arrangera mer omfattande seminarier under dagtid är förhoppningen att denna form av seminarieverksamhet även ska kunna vara attraktiv för deltagare som inte bor och arbetar i Stockholmsregionen.

Seminarierna uppfyller Advokatsamfundets krav rörande fortbildning. Intyg om genomgånget seminarium utfärdas på begäran.

Varmt välkommen.