Poseidon Förlag AB

Forskningsstiftelsen Amphion äger ett förlag för utgivning av främst sjö- och transporträttslig litteratur. Förlaget publicerar även nyhetsbrevet Sjörättsbiblioteket samt arrangerar kurser och symposier.

Sjö- och transporträtt:

Schelin, J., Lastskadeansvaret – en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter, Stockholm 2015. Inb. 195 s. ISBN 978-91-982-633-0-5. Pris: 700 kr.

Bestämmelserna i lagen om inrikes vägtransporter (1974:610) kan ses som en ekonomisk avvägning mellan fraktföraren och lastägaren i fråga om vem som ska bära risken för att godset förloras, skadas eller försenas under transporten. I boken undersöks hur lastskadeansvaret i VTL är uppbyggt samt vilka rättsekonomiska skäl som ligger bakom utformningen av ansvaret. Dessa skäl kan sedan användas vid tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Boken innehåller talrika referenser till såväl nordisk som europeisk rättspraxis på området.

Sjörättsliga landmärken, Schelin, J. (redaktör)
Stockholm 2018. Hft 93 sidor. ISBN 978-91-982633-3-6. Pris 630 kr.

Den 17–19 augusti 2017 arrangerade Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt i samarbete med Åbo akademi det trettionde sommarseminariet. Temat för årets seminarium var sjörättsliga landmärken. Vid seminariet diskuterades en rad klassiska rättsfall som alla markerar en slags milstolpar i den nordiska sjö- och transporträtten. De olika bidragen publiceras här i kronologisk ordning.

NJA 1951 s. 130 Selma Thordén
Av professor Björn Sandvik

NJA 1960 s. 742 Lulu
Av professor Lars Gorton

NJA 1983 s. 1 Tsesis
Av professor II, docent Henrik Ringbom

AD 1989 nr 120 JSS Britannia
Av docent Johan Schelin

ND 1995 s. 238 Nordland
Av professor em. Peter Wetterstein

NJA 1988 s. 390 Stulna diamanter
Av professor em. Jan Ramberg

Mål C-142/05 Vatterskotern
Av professor em. Hugo Tiberg

Shipping & Environment – A Legal Perspective, Schelin, J. (redaktör), Stockholm 2014. Hft. 122 s. ISBN 978-91-637-6906-1. Pris: 280 kr.

Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen.

– International Shipping in the Arctic Region. Professor Aldo Chircop, Dalhousie University, Kanada.
– Regulation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) – Is it effective? Professor Hannu Honka, Åbo akademi, Finland.
– Emissions from Ships – A matter of Law or Politics? Docent Johan Schelin, Stockholms universitet, Sverige.
– Environmental Liability for Dangerous and Poisonous Cargo – Especially in Northern Waters. Professor Peter Wetterstein, Åbo akademi, Finland.
– Sustainable Transport Services in the European Union. Dr. Claes Granmar, Stockholms universitet, Sverige.

Talks on the Rotterdam Rules, Schelin, J. (redaktör), Stockholm 2015. Pris: 350 kr.

In November 2012 the Institute arranged an international maritime law conference in Stockholm in cooperation with Åbo Akademi University. A number of leading international maritime law experts presented papers at the conference on the Rotterdam Rules. Many of the experts participated in the negotiations of the convention and also in the CMI preparatory works. Others have prepared the implementation of the Rotterdam Rules at the national level. The newly published volume contains some of the papers from the conference dealing with issues such as carrier liability, shipper’s obligations and transport documents under the Rotterdam Rules and issues with regard to the implementation of the Rules in the Nordic countries.

Tiberg & Schelin, On Maritime & Transport Law, 5 uppl., Stockholm 2016. Hft. 217 s. ISBN 978-91-982633-2-9. Pris: 500 kr.

Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö- och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiker som en guide till ämnet.

Tiberg & Schelin, Swedish Maritime Code, 6 uppl., Stockholm 2015. Hft. 287 s. ISBN 978-91-982633-4-3. Pris: 480 kr.

Boken innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Den nya upplagan är uppdaterad till och med SFS 2018:801. Bland annat ingår en översättning av det nya kapitel 11 a om ansvar för vrak.

Övrigt:

Schelin, J., Kritiska perspektiv på rätten, Stockholm 2018. Hft. 117 s.
ISBN 978-91982633-5-0.

Boken syftar till att hjälpa studenter att förstå vad kritiskt tänkande inom rättsvetenskapen är och hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt kan identifiera, formulera, analysera och slutligen värdera rättsliga problem i en uppsats eller ett examensarbete. Boken är framtagen inom ramen för den så kallade ”Stockholmsmodellen” som syftar till att öka studenternas kritiska tänkande i juristutbildningen. Den bör emellertid vara av värde även för praktiskt verksamma jurister.

Samtliga böcker kan köpas i bokhandeln eller beställas direkt från förlaget (amphion1881(at)gmail.com). Frakt och moms 6 % tillkommer.