Poseidon Förlag AB

Forskningsstiftelsen Amphion äger ett förlag för utgivning av sjö- och transporträttslig litteratur. Förlaget publicerar även nyhetsbrevet Sjörättsbiblioteket samt arrangerar kurser och symposier.

Förlagets titlar:

Schelin, J., Lastskadeansvaret – en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter, Stockholm 2015. Inb. 195 s. ISBN 978-91-982-633-0-5. Pris: 700 kr.

Bestämmelserna i lagen om inrikes vägtransporter (1974:610) kan ses som en ekonomisk avvägning mellan fraktföraren och lastägaren i fråga om vem som ska bära risken för att godset förloras, skadas eller försenas under transporten. I boken undersöks hur lastskadeansvaret i VTL är uppbyggt samt vilka rättsekonomiska skäl som ligger bakom utformningen av ansvaret. Dessa skäl kan sedan användas vid tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Boken innehåller talrika referenser till såväl nordisk som europeisk rättspraxis på området.

Shipping & Environment – A Legal Perspective, Schelin, J. (redaktör), Stockholm 2014. Hft. 122 s. ISBN 978-91-637-6906-1. Pris: 280 kr.

Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen.

– International Shipping in the Arctic Region. Professor Aldo Chircop, Dalhousie University, Kanada.
– Regulation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) – Is it effective? Professor Hannu Honka, Åbo akademi, Finland.
– Emissions from Ships – A matter of Law or Politics? Docent Johan Schelin, Stockholms universitet, Sverige.
– Environmental Liability for Dangerous and Poisonous Cargo – Especially in Northern Waters. Professor Peter Wetterstein, Åbo akademi, Finland.
– Sustainable Transport Services in the European Union. Dr. Claes Granmar, Stockholms universitet, Sverige.

Talks on the Rotterdam Rules, Schelin, J. (redaktör), Stockholm 2015. Pris: 350 kr.

In November 2012 the Institute arranged an international maritime law conference in Stockholm in cooperation with Åbo Akademi University. A number of leading international maritime law experts presented papers at the conference on the Rotterdam Rules. Many of the experts participated in the negotiations of the convention and also in the CMI preparatory works. Others have prepared the implementation of the Rotterdam Rules at the national level. The newly published volume contains some of the papers from the conference dealing with issues such as carrier liability, shipper’s obligations and transport documents under the Rotterdam Rules and issues with regard to the implementation of the Rules in the Nordic countries.

Tiberg & Schelin, On Maritime & Transport Law, 5 uppl., Stockholm 2016. Hft. 217 s. ISBN 978-91-982633-2-9. Pris: 500 kr.

Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö- och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiker som en guide till ämnet.

Tiberg & Schelin, Swedish Maritime Code, Stockholm 2015. Hft. 257 s. ISBN 978-91-982633-1-2. Pris: 460 kr.

Boken innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Den nya upplagan är uppdaterad till och med SFS 2015:256, det vill säga de senaste ändringarna i 15 kapitlet om passagerartransporter.

Böckerna kan köpas i bokhandeln eller beställas direkt från förlaget (amphion1881(at)gmail.com). Frakt och moms 6 % tillkommer.