Swedish Maritime Code i ny upplaga

Den åttonde upplagan av Swedish Maritime Code finns nu tillgänglig i e-bokhandeln. Den innehåller sjölagen med engelsk parallelltext fram till och med lag 2019:351 samt ikraftträdandet av lagarna (2010:976) och (2017:723). E-boken är utgiven i ett pdf-format anpassat för läsning med hjälp av läsplatta i normalstorlek.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlas frågan om det är dags att anta ett fartygsprotokoll till Kapstadskonventionen. Vidare diskuteras om och när standardavtal kan anses utgöra handelsbruk med anledning av ny rättspraxis från Högsta domstolen (NJA 2022 s. 574, speditörspanten).

Sjörättsbiblioteket nr 3/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket (nr 3/2022) finns nu tillgängligt. I en längre essä diskuterar professor Johan Schelin den historiska framväxten av olika modeller för att reglera sjöfarten. Professor em. Hugo Tiberg behandlar i en artikel försäkringskrav för båtar.

Nya årgångar av Nordiske Domme

Samlingen av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender i det digitala biblioteket har nu utökats med årgångarna 1918–1921. Ambitionen är att digitalisera samtliga årgångar fram till och med 2017. Nordisk Skibsrederforening har beslutat att man från och med årgång 2018 kommer att övergå till digital utgivning av rättsfallssamlingen. Den som önskar prenumerera på rättsfallssamlingen kan kontakta föreningen i Oslo.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuterar professor em. Hugo Tiberg rättsreglerna rörande bärgning av båtar. Professor Johan Schelin kommenterar ny CMR-praxis från Högsta domstolen avseende frågan om ersättning för av lastägaren erlagd punktskatt efter en stöld av ett parti cigaretter. Vidare refereras ett engelskt avgörande avseende bättre rätt till flygplan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa behandlar professor Johan Schelin och advokaten Mattias Widlund frågan om tillgången till en svensk handelsflotta i krig och konflikt. Professor em. Hugo Tiberg diskuterar vissa rättsliga aspekter rörande de nya sjökortens kvalitet. Slutligen analyserar professor em. Lars Gorton förhållandet mellan demurrage och skadestånd med utgångspunkt i den engelska Eternal Bliss-domen som meddelades av Court of Appeal i slutet av förra året.

Ny upplaga av Swedish Maritime Code

Nu finns sjunde upplagan av Swedish Maritime Code tillgänglig. Den innehåller den svenska lagtexten tillsammans med en engelsk parallelltext. Boken är framtagen främst med tanke på undervisningen i sjö- och transporträtt vid universitet och sjöfartshögskolor, men kan även användas av praktiskt verksamma på sjöfartsområdet, som exempelvis advokater, skeppsmäklare och sjökaptener. Boken utges som e-bok och tillhandahålls av Adlibris och Bokus.

Nya titlar i det digitala biblioteket

Nya titlar finns nu tillgängliga i det digitala biblioteket. Det rör sig om Lars Gortons bok Transporträtt – en översikt samt Kurt Grönfors båda böcker Fraktavtalet under etthundra år och Towards Electronic Sea Waybills and other Electronic Documents. Vidare har doktorsavhandlingarna Logistikavtalet författad av Jakob Heidbrink respektive Fartygets skick och egenskaper – en befraktningsrättslig studie författad av Hannu Honka tillförts biblioteket. Slutligen har även årgång 1914 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender infogats i samlingen.