Ett digitalt sjö- och transporträttsbibliotek

I samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har Sjörättsinstitutet nu börjat att skanna och tillgängliggöra äldre sjö- och transporträttsliga standardverk författade företrädesvis på de skandinaviska språken. Det rör sig om monografier och essäer som inte längre är tillgängliga hos förlagen och där bibliotekens exemplar börjar bli fysiskt utslitna. Institutet har även fått tillstånd av Nordisk Skibsrederforening att skanna och tillgängliggöra äldre årgångar av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND). På detta sätt kan juridiskt källmaterial av i vissa fall oskattbart värde för forskare och praktiskt verksamma jurister på området bevaras åt eftervärlden. Tanken är att det digitala biblioteket successivt ska byggas ut. Verken tillgängliggörs i form av sökbara pdf-filer. Projektet stöds av Kaj Pinéus forskningsfond, Kerstin Wijk Broströms stiftelse samt Svenska sjörättsföreningen. De tillgängliggjorda verken finns samlade under menyn Bibliotek.

Är du som författare av sjö- och transporträttslig litteratur intresserad av att bidra till biblioteket med egna äldre titlar som inte längre finns tillgängliga hos förlagen? Varmt välkommen att höra av dig till Sjörättsinstitutet.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras det för sjörätten säregna rättsinstitutet sjöpanträtt och dess förhållande till fartygshypoteket. Utöver detta analyseras en av Arbetsdomstolen nyligen avkunnad dom rörande varselplikten vid stridsåtgärder i hamnar.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2021

Ett nytt nummer av den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det senaste numret diskuterar professor em. Peter Wetterstein, Åbo Akademi, fritidsbåtägarens och fritidsskepparens ansvar för person- och sakskador. Frågan är aktuell med tanke på att många människor på grund av den rådande pandemin har tvingats att tillbringa semestern hemma. Det har i sin tur medfört att ett större antal människor utan någon större erfarenhet av båtliv givit sig ut på vattnet i våra skärgårdar. Sjöräddningssällskapet rapporterade redan förra sommaren om ett ökat antal incidenter och olyckor med fritidsbåtar. I en kortare artikel författad av professor Johan Schelin behandlas slutligen det spektakulära Ever Given-haveriet och de rättsliga konsekvenserna av detta.

Webbinarium: Bänd bort båten!

Välkommen till ett webbinari­um om det rätts­liga efterspelet med anledning av den spektakulära grund­stöt­ningen i Suezkanalen. Den 23 mars grundstötte containerfartyget Ever Given i Suezkanalen. Far­tyget spärrade hela kanalen och all trafik stoppa­des. Den totala kostnaden för världs­han­deln beräknades till cirka 80 miljarder kronor per dygn. Vilka kan de rättsliga konsekvenserna av haveriet tänkas bli?

Webbinariet äger rum tisdagen den 20 april kl. 15.00. Vid webbinariet kommer rättsliga aspekter på bärgningsoperationen samt rederiets ansvar för skador på kanalen att diskuteras. Vidare kommer frågor om rederiets ansvar gentemot lastägarna samt andra rederier vars fartyg tvingades vänta eller ta omvägen runt Afrika på väg mot Europa att behandlas. Webbinariet inleds med att professor Johan Schelin, Stockholms universitet, presenterar vilka frågor som kan komma att uppstå i kölvattnet av haveriet. Därefter finns utrymme för en allmän diskussion om de rättsliga aspekterna på haveriet. Webbi­nariet avslutas cirka kl. 16.00.

För att erhålla en länk till webbinariet, kontakta Johan Schelin.

Ny upplaga av Praktisk sjörätt


Praktisk sjörätt utkommer snart i en fjärde reviderad upplaga. Boken är producerad inom ramen för verksamheten vid Sjörättsinstitutet och författad av professor em. Hugo Tiberg, professor Johan Schelin och advokat Mattias Widlund. Praktisk sjörätt utgör en grundläggande introduktion till sjörätten. Boken vänder sig i första hand till studenter vid akademiska sjöfartsutbildningar och praktiskt verksamma inom sjöfartsnäringen, men kan även användas av jurister som önskar en introduktion till ämnet. Boken väntas vara tillgänglig i bokhandeln den 30 april.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2021

Ett nytt nummer av den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlar professor em. Hugo Tiberg frågor om farvatten, farleder och hamnar. I en artikel diskuterar sedan professor Trond Solvang och biträdande juristen Arne Moss Westgård ansvaret för skador vållade av autonoma fartyg. Slutligen analyserar professor Johan Schelin den nyligen avkunnade tingsrättsdomen rörande det straffrättsliga ansvaret för dykningar på vraket efter färjan m/s Estonia. Domen väcker intressanta frågor rörande skyddet av gravfriden.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlar professor em. Peter Wetterstein tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Artikeln tar utgångspunkt i en pågående process i de finska förvaltningsdomstolarna. Före detta advokaten Rolf Ihre diskuterar det klassiska rättsfallet m/v Lulu och hur utgången i målet påverkar rättsläget i dag. Slutligen analyserar professor Johan Schelin en nyligen avkunnad dom från Hovrätten för nedre Norrland rörande lotsens straffansvar.

God jul och gott nytt år önskar Sjörättsinstitutet.

Baltic Sea Day 2020

Den 4 november 2020 arrangerade Östersjöcentrum vid Stockholms universitet konferensen Baltic Sea Day. Vid konferensen medverkade Sjörättsinstitutet med en presentation av juridiska metoder för att skydda den marina miljön. Presentationen har sedan transformerats till en podd och publicerats på institutets engelskspråkiga hemsida.