Nya titlar i det digitala biblioteket

Nya titlar finns nu tillgängliga i det digitala biblioteket. Det rör sig om Lars Gortons bok Transporträtt – en översikt samt Kurt Grönfors båda böcker Fraktavtalet under etthundra år och Towards Electronic Sea Waybills and other Electronic Documents. Vidare har doktorsavhandlingarna Logistikavtalet författad av Jakob Heidbrink respektive Fartygets skick och egenskaper – en befraktningsrättslig studie författad av Hannu Honka tillförts biblioteket. Slutligen har även årgång 1914 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender infogats i samlingen.

Gott nytt år 2022

tillönskas Sjörättsinstitutets vänner. Vi är glada över att nu ha skannat och tillgängliggjort de första tio årgångarna av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (1900–1909). Samtliga årgångar kan kostnadsfritt laddas ned i biblioteket.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras retentionsrätten i fartyg i samband med varvsreparationer samt tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Med anledning av branden ombord på m/s Almirante Storni kommenteras även det så kallade brandundantaget i Haag Visby-reglerna.

Kommentarer till sjölagen

Det digitala biblioteket har nu utökats med Kurt Grönfors klassiska kommentarer om sjölagens bestämmelser om gods- respektive passagerarbefordran. Därtill har årgångarna 1907 och 1908 lagts till samlingen av Nordiske domme i sjøfartsanliggender.

Det digitala biblioteket växer

Nu har Sjörättsinstitutet i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur och Nordisk Skibsrederforening tillgängliggjort andra upplagan av Christer Runes bok Rätt till skepp, Jacob Sundbergs doktorsavhandling Air Charter samt årgångarna 1905 och 1906 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (se Biblioteket).

Stipendium för sjörättsliga studier

Nu finns det möjlighet att ansöka om stipendium ur Kristian Gerhard Jebsens och Jantzens fond. Fonden har som ändamål att stödja norska, svenska och finska jurister i förbindelse med praktiska eller vetenskapliga sjörättsliga studier i utlandet, särskilt praktik vid advokatbyrå i New York eller London. Stipendiet utdelas av Nordisk Skibsrederforening. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Närmare information om stipendiet finns här.

Ett digitalt sjö- och transporträttsbibliotek

I samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har Sjörättsinstitutet nu börjat att skanna och tillgängliggöra äldre sjö- och transporträttsliga standardverk författade företrädesvis på de skandinaviska språken. Det rör sig om monografier och essäer som inte längre är tillgängliga hos förlagen och där bibliotekens exemplar börjar bli fysiskt utslitna. Institutet har även fått tillstånd av Nordisk Skibsrederforening att skanna och tillgängliggöra äldre årgångar av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND). På detta sätt kan juridiskt källmaterial av i vissa fall oskattbart värde för forskare och praktiskt verksamma jurister på området bevaras åt eftervärlden. Tanken är att det digitala biblioteket successivt ska byggas ut. Verken tillgängliggörs i form av sökbara pdf-filer. Projektet stöds av Kaj Pinéus forskningsfond, Kerstin Wijk Broströms stiftelse samt Svenska sjörättsföreningen. De tillgängliggjorda verken finns samlade under menyn Bibliotek.

Är du som författare av sjö- och transporträttslig litteratur intresserad av att bidra till biblioteket med egna äldre titlar som inte längre finns tillgängliga hos förlagen? Varmt välkommen att höra av dig till Sjörättsinstitutet.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras det för sjörätten säregna rättsinstitutet sjöpanträtt och dess förhållande till fartygshypoteket. Utöver detta analyseras en av Arbetsdomstolen nyligen avkunnad dom rörande varselplikten vid stridsåtgärder i hamnar.