Välkommen till ett internationellt CMR-symposium

I samarbete med CMR Advisory Council arrangerar Sjörättsinstitutet den 19–20 september 2024 ett internationellt symposium på temat Uniform Interpretation of CMR. Symposiet äger rum i Aula Magna, Stockholms universitet och riktar sig till såväl akademiker som praktiker som är intresserade av aktuella frågor rörande logistik och vägtransportörens ansvar. Bland föredragshållarna finns framstående forskare och praktiker från hela Europa.

Program samt anvisningar rörande anmälan finns här.

Varmt välkommen

Sjörättsbiblioteket nr 1/2024

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av Sveriges inträde i NATO ägnas numret helt åt frågor med anknytning till sjöfart och beredskap. I en längre essä diskuteras etableringen vindkraftparker i svensk ekonomisk zon och dess påverkan på sjöfarten och försvarsberedskapen. I en kortare avslutande artikel diskuteras sedan vissa folkrättsliga aspekter rörande skyddet av den internationella sjöfarten i Röda havet.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2023

Nu finns ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras tolkningen av CMR-konventionen med utgångspunkt i artikel 23(4). Vidare kommenteras en dom från Högsta domstolen i vilken redarbegreppet i sjölagen berörs.

Nya titlar i det digitala biblioteket

Nu finns samlingsverken Modern Law of Charterparties, Future Logistics and Transport Law samt General Trends in Maritime and Transport Law 1929–2009 tillgängliga i det digitala biblioteket. Dessutom har årgång 1927 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender lagts ut i biblioteket.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I den nya numret återfinns en essä om järnvägsmarknadslagen samt kommentarer avseende ett par intressanta domar på vägtransporträttens område.

Nya titlar i biblioteket

Följande verk har lagts in i biblioteket: Jan Ramberg, Cancellation of Contracts of Affeightment; Lena Sisula Tulokas, Dröjsmålsskador vid passagerartransport och Hugo Tiberg, Kreditsäkerhet i fartyg, första upplagan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras regleringen av järnvägssäkerheten samt frågan om de nya chatbotarna kan komma att ersätta oss sjörättsjurister. Slutligen kommenteras Högsta domstolens dom i målet ”Flyget till Sotji”.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket (nr 3/2022) finns nu tillgängligt. I en längre essä diskuterar professor Johan Schelin den historiska framväxten av olika modeller för att reglera sjöfarten. Professor em. Hugo Tiberg behandlar i en artikel försäkringskrav för båtar.

Nya årgångar av Nordiske Domme

Samlingen av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender i det digitala biblioteket har nu utökats med årgångarna 1918–1921. Ambitionen är att digitalisera samtliga årgångar fram till och med 2017. Nordisk Skibsrederforening har beslutat att man från och med årgång 2018 kommer att övergå till digital utgivning av rättsfallssamlingen. Den som önskar prenumerera på rättsfallssamlingen kan kontakta föreningen i Oslo.