Seminarium: Omsorgsplikt i avtal om shipmanagement

Det 28 mars 2019 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Omsorgsplikt i avtal om shipmanagement. Juris doktorn Jeanette Andersson presenterar här sin avhandling ”Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement” som hon lade fram i oktober 2018. I ett avtal om shipmanagement överlåter en fartygsägare till en shipmanager att för fartygsägarens räkning och i fartygsägarens namn ombesörja en eller flera olika driftsfunktioner, såsom t.ex. bemanning, teknisk management eller kommersiell management.  För uppdraget ersätts shipmanagern med en management-avgift. Shipmanagerns prestation enligt avtalet genomsyras av omsorgsplikt och detta återspeglas också i det flitigt använda standardavtalet SHIPMAN 2009 i vilket omsorgsplikten utgör den centrala utgångspunkten för shipmanagerns avtalsrättsliga ansvar. Men vad innebär egentligen omsorgsplikten mer konkret, hur kan den förklaras, och hur långt sträcker den sig? 

Utöver dessa frågor, som står i fokus för seminariet, behandlas följande aspekter i korthet: Hur skiljer sig shipmanagerns omsorgsplikt från kravet på att iaktta god shipmanagementsed? Vilka krav på omsorgsplikt och god shipmanagementsed kan ställas på shipmanagern avseende särskilda arbetsprocesser inom shipmanagementverksamhet, såsom budget-, driftsrapport- samt säkerhetslednings- och kvalitetssäkringsporcesser?

Jeanette Andersson är verksam som lärare och forskare vid Örebro universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Seminariet arrangeras den 28 mars kl. 18–20.

Lokal: Stockholms universitet, Södra huset, sal 3154.

Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr exkl. moms). Anmälan om deltagande i postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard senast måndag 25 mars kl. 12.00. Anmälan är bindande.

Ny bok i Sjörättsinstitutets skriftserie: Sjörättsliga landmärken

En ny bok har publicerats i Sjörättsinstitutets skriftserie:

Sjörättsliga landmärken, Schelin, J. (redaktör)
Stockholm 2018. Hft 93 sidor. ISBN 978-91-982633-3-6. Pris 630 kr.

Den 17–19 augusti 2017 arrangerade Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt i samarbete med Åbo akademi det trettionde sommarseminariet. Temat för årets seminarium var sjörättsliga landmärken. Vid seminariet diskuterades en rad klassiska rättsfall som alla markerar en slags milstolpar i den nordiska sjö- och transporträtten. De olika bidragen publiceras här i kronologisk ordning.

NJA 1951 s. 130 Selma Thordén
Av professor Björn Sandvik

NJA 1960 s. 742 Lulu
Av professor Lars Gorton

NJA 1983 s. 1 Tsesis
Av professor II, docent Henrik Ringbom

AD 1989 nr 120 JSS Britannia
Av docent Johan Schelin

ND 1995 s. 238 Nordland
Av professor em. Peter Wetterstein

NJA 1988 s. 390 Stulna diamanter
Av professor em. Jan Ramberg

Mål C-142/05 Vatterskotern
Av professor em. Hugo Tiberg

Cabotage på lika villkor?

Den 16 februari 2017 kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: Cabotage på lika villkor? Seminariet äger rum i Södra huset sal F3154.

Tillgången till den svenska marknaden för cabotage regleras idag genom en delvis mycket ålderdomlig lagstiftning i form av 1724 års produktplakat. Marknaden är i grunden förbehållen svenska fartyg. Genom den så kallade cabotageförordningen har emellertid marknaden öppnats för konkurrens även från fartyg flaggade i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Marknadsöppningen innebär exempelvis att utländska aktörer kan komma in och vinna upphandlingar av skärgårdstrafik som sedan utförs med utländska fartyg. Hur påverkar detta konkurrenssituationen på den svenska marknaden samt sjösäkerheten ombord på och tillsynen över de fartyg som rör sig mer eller mindre permanent i svenska farvatten?

Diskussionen föranleds av en utredning som lämnats till Näringsdepartementet angående frågan. Seminariet leds av docent Johan Schelin.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at) juridicum.su.se) senast måndagen den 13 februari kl. 12.00. Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Varmt välkommen.

Ny bok: Svensk sjörätt

Svensk sjörätt utgör en monografisk framställning av den svenska sjörätten. Tonvikten ligger på  den ”våta sjörätten”, det vill säga frågor som berör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetssätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Arbetet med boken har skett inom ramen för Sjörättsinstitutet. I källmaterialet ingår även cirka 300 opublicerade svenska underrättsdomar, myndighetsbeslut och dispascher som insamlats under många år. Författare till boken är professor em. Hugo Tiberg, docent Johan Schelin och advokat Mattias Widlund. Boken har utgivits av Jure Förlag.

Nya speditörsvillkor?

Sjörättsinstitutet inbjuder till ett seminarium om det nya utkastet till nordiska speditörsvillkor, NSAB 2015. Villkoren innefattar en rad ändringar i förhållande till NSAB 2000. Bland annat har speditörens roll som förmedlare samt rätten att ta över äganderätten till gods som det betalats ersättning för begränsats. Vidare ska tvister uteslutande hänskjutas till allmän domstol och inte till skiljedom. Advokat Oscar Tiberg, som deltar i förhandlingarna redogör för de föreslagna ändringarna.

Seminariet hålls den 21 maj kl. 18.00–20.00, sal F3154 i Södra huset. Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr exkl. moms). Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren (boel.hilding-berggren at juridicum.su.se) senast den 19 maj kl. 12.00 per e-post (anmälan till postseminariet är bindande).

Välkommen.

Regelförenkling för sjöfarten

Sjörättsinstitutet inbjuder till ett seminarium om behovet av regelförenklingar i sjöfarten. I mars kommer docent Johan Schelin att lägga fram sin utredning om regelförenkling för sjöfarten. Huvudsakligen berör utredningen registreringsfrågor. Bland annat föreslås ett nytt bareboatregister samt ett pråmregister. Även indelningen av fartyg i skepp och båtar föreslås ändras. Ändringarna kommer att påverka in- och utflaggningen samt finansieringen av fartyg.

Seminariet hålls den 26 februari kl. 18.00–20.00, sal F3154 i Södra huset. Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr). Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren (boel.hilding-berggren at juridicum.su.se) senast den 24 februari kl. 12.00 per e-post (anmälan till postseminariet är bindande).

Välkommen.

Kartläggning av havsbottnens hemligheter – folkrättslig introduktion

Inledande föredrag hållet vid Sjörättsföreningens årsmöte den 16 april 2013 på advokatbyrån Wistrand i Göteborg.

Generaldirektören för det amerikanska patentverket, Charles H. Duell, påstås någon gång kring sekelskiftet 1900 ha yttrat att verket inom några få år kunde förutspås vara nedlagt på grund av att allt väsentligt redan var uppfunnet. Uttalandet utgör emellertid en så kallad faktoid. Något sådant yttrande har aldrig fällts av vederbörande, men det har upp­repats så många gånger att det närmast har kommit att betraktas som en sanning.[1] Erfarenheten visar också att tekniken hela tiden går framåt, det gäller inte minst på tekniken rörande dykning och undersökning av havsbottnarna. Vad som för femtio år sedan betrak­tades som omöjligt är idag fullt möjligt. Nya typer av undervattensrobotar, datateknik och analysverktyg gör att vi idag kan kartlägga havsbottnen på ett sätt som vi tidigare endast kunna drömma om. De fascinerande bilderna på det sjunkna vraket Titanic visar detta. Det här gör också att vi kan kartlägga förekomsten av naturtillgångar i havet på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kommer strax att få höra mer om detta av den verkställande direktören för Marin Mätteknik AB, Stefan Eliasson.

Min uppgift här ikväll är endast att bidra med en kortare inledning i syfte att sätta kvällens egentliga föredrag i ett folkrättsligt perspektiv. Min inledning utgör därmed endast ett preludium till kvällens huvudnummer. Till saken hör också att jag endast är vikarie. Den ursprungliga tanken var att styrelsen skulle engagera någon folkrätts­expert att inleda, men det visade sig tyvärr att samtliga tilltänkta personer var upptagna med andra uppgifter. Undertecknad kan knappast kalla sig expert på området, men jag ska ändå försöka att presentera ämnet.

Vi har av tradition tänkt på havet som en fri resurs öppen för alla att exploatera. Det hänger samman med att historiskt används havet för sjöfart och handel samt kustnära fiske. I takt med att tekniken för undersökning och exploatering av naturtillgångar i havet under efterkrigstiden utvecklats har dock frågan om rätten till dessa tillgångar blivit alltmer politiskt brännande. Havet representerar stora värden inte bara i form av sjöfart och fiske utan även i form av olja, gas och mineraler. Rätten till naturtillgångarna hänger nära samman med den folkrättsliga indelningen i olika havsområden så som den framträder i 1982 års UNCLOS. Här talas om inre vatten, territorialhavet, den angränsande zonen, den exklusiva ekonomiska zonen samt det fria havet. Vidare finns också rättigheter som är knutna till kontinental­sockeln.

På en stats inre vatten, det vill säga det vatten, ligger innanför de så kallade baslinjerna har kuststaten full jurisdiktion (artikel 7). Detsamma gäller i stor utsträckning även territorialhavet med undantag för att där måste kuststaten godta så kallad oskadlig genomfart av fartyg. Territorialvattengränsen får sträcka sig högst tolv nautiska mil utanför baslinjerna. Ursprungligen gällde här den ”the cannon shot rule”, det vill säga att kuststaten inte hade en jurisdiktion som sträckte sig längre än motsvarande räckvidden av ett kanonskott från land. Länge ansågs sedan enligt den folkrättsliga sedvanerätten sex nautiska mil utgöra den maximala gränsen för territorialvattnet. Utanför territorialhavet har kuststaten enligt artikel 33 rätt att upprätta en så kallad angränsande zon i syfte att utöva nödvändig kontroll för att hindra överträdelser av dess lagar och andra författningar rörande tullar, skatter, invandring eller hälsovård inom dess territorium eller territorialhav samt bestraffa de överträdelser av dessa lagar och författningar som begåtts inom dess territorium eller territorialhav. Den angränsande zonen får inte sträcka sig utöver 24 nautiska mil från baslinjerna det vill säga tolv nautiska mil bortom territorialvattengränsen.

Utöver att kuststaten givetvis kan göra anspråk på naturtillgångar inom sitt territ­orium (den angränsande zonen saknar här betydelse) har även kuststaten rätt att utanför territorialhavet upprätta en angränsande ekonomisk zon. I den ekonomiska zonen har kuststaten suveräna rättigheter i syfte att utforska och utnyttja, bevara och förvalta naturtillgångarna, vare sig dessa är levande eller icke levande, på havsbottnen och i dess underlag samt i överliggande vattenområden. Kuststaten har också en exklusiv rätt vad avser andra verksamheter som innefattar ekonomisk exploatering och utforskning av zonen såsom framställning av energi från vatten, strömmar och vindar. Det innefattar bland annat att kuststaten har jurisdiktion med avseende på uppförandet och användningen av konstgjorda öar, marinvetenskaplig forskning samt skyddet av och bevarandet av den marina miljön (artiklarna 56 och 60). Jurisdiktionen är emellertid begränsad till de nu uppräknade rättigheterna. I den ekonomiska zonen gäller fortfarande att andra länder har rätt till sjöfart, överflygning, utläggning av undervattenskablar och rörledningar samt annan enligt folkrätten legitim användning av havet (art. 58). Vid utövandet av sina rättigheter och full­görande av sina skyldigheter ska kuststaten ta vederbörlig hänsyn till andra staters rättigheter och skyldigheter.

En fråga rörande rättigheterna i den ekonomiska zonen var bygget av naturgas­ledningen Nord Stream mellan Ryssland och Finland. Ledningen drogs genom den svenska ekonomiska zonen i Östersjön. Här gällde att det konsortiet i princip hade rätt att bygga ledningen så länge den inte skadade den marina miljön. Den svenska regeringen kunde med andra ord inte stoppa bygget som sådant. Däremot hade regeringen rätt att kräva garantier att den marina miljön inte skulle komma att skadas av ledningen. Den svenska regeringen under­kände den första ansökan såsom varande ofullständig, men godkände därefter bygget. I ett visst skede ingick däremot i planerna att ett torn skulle byggas i anslutning till en pumpstation avsedd att öka trycket i led­ningen. Ett sådant bygge krävde emellertid ett formellt tillstånd från den svenska regeringen. Planerna på en sådan pumpstation övergavs sedermera och regeringen be­hövde därför aldrig ta ställning till frågan.

Den ekonomiska zonen får enligt artikel 57 sträcka sig upp till 200 nautiska mil från baslinjerna. Den ekonomiska zonens bredd var mycket omdiskuterad under UNCLOS-förhandlingarna. Till stora delar rörde det sig en politisk kamp om fiske­rättigheter. Flera stater menade att en gräns på 200 nautiska mil skulle ge upphov till alldeles för stora zoner, medan andra stater hävdade att det var nödvändigt för att skydda det egna kustfisket. Chile utgör ett av de länder som har deklarerat en ekonomisk zon som sträcker sig 200 nautiska mil utanför kusten.

Kuststaten har även rättigheter på kontinentalsockeln. I artikel 76 definieras kontinentalsockeln som det område som utgör den naturliga förlängningen av kuststatens landterritorium till kontinentalrandens ytterkant eller till ett avstånd av 200 nautiska mil från de baslinjer varifrån territorialhavets bredd räknas då kontinentalrandens ytterkant inte sträcker sig ut till detta avstånd. I de fall kontinentalrandens yttre kant sträcker sig utanför gränsen om 200 nautiska mil ska den yttre kanten fastställas av kuststaten enligt bestämmelserna i artikel 76. Kuststaten har exklusiv rätt att på kontinentalsockeln utnyttja naturtillgångarna. Naturtillgångarna utgörs här av framförallt mineraliska och andra icke levande tillgångar. Fisket berörs med andra ord inte.

Till det fria havet hör sedan enligt artikel 86 allt vatten som inte hör till en stats ekonomiska zon, territorialhavet samt inre vatten. Det fria havet är öppet och fritt att bruka för alla stater inom ramen för bestämmelserna i havsrätts­kon­ventionen (artikel 87). Alla anspråk på suveränitet är här ogiltiga. I takt med att dyktekniken och de geologiska metoderna har utvecklats har emellertid även det så kallade djuphavet och de tillgångar som kan finnas där kommit att bli alltmer intressanta. Av den anledningen upptar kapitel XI i havsrätts­konven­tionen bestämmelser om det så kallade området. Området förvaltas av ett FN-organ, International Seabed Authority (ISA) med säte på Jamaica. ISA har till dags dato slutit kontrakt med tolv konsortier rörande exploatering av mineraltillgångar på havsbottnen. För närvarande bedrivs verksamhet i ett område sydost om Hawaii och i ett område i Indiska oceanen.

Den här inledningen visar att från att havet i huvudsak varit fritt vi har sett en ’krypande jurisdiktion’ där kuststaterna gradvis sökt att ta större makt över naturtillgångarna i havet. Utvecklingen hänger samman med teknikens fram­växt. Ett tydligt exempel på detta är utvecklingen av tekniken för fiske samt oljeborrning till havs. Dessa tekniker drev fram ändringar av folkrätten i form av utvecklingen av bestämmelser om ekonomiska zoner och rätten till naturtillgångar på kontinentalsockeln. När sedan teknikutvecklingen möjlig­gjorde en exploatering av djuphavet reglerades frågan om det så kallade ’om­rådet’ i UNCLOS. Vilken den fortsatta utvecklingen kommer att vara kan vi möjligtvis få en glimt av ikväll när vi nu ska få höra ytterligare om teknik­utveck­lingen på området. Den tekniska utvecklingen har inte sällan en tendens att förändra förutsättningarna för juridiken på området. Och allt väsentligt är nog ännu inte uppfunnet.

Docent Johan Schelin, Stockholms universitet[1] I själva verket utgör det påstådda uttalandet sannolikt en förvanskning av en mening i en rapport till kongressen år 1843 författad av den allra första generaldirektören för det amerikanska patentverket, Henry L. Ellswoth. I rapporten skriver Ellsworth att ”framåtskridandet frestar på vår godtrogenhet och kan tyckas förebåda en framtid där ingenting längre finns att förbättra”. Lösryckt ur sitt sammanhang skulle detta kunna tolkas som att enligt Ellsworth allt väsentligt redan var uppfunnet. Vad Ellsworth i själva verket pekade på var emellertid den snabba tekniska utvecklingen med åtföljande patentansökningar. Att sedan Charles H. Duell har tillskrivits det förvanskade uttalandet kan bero på att han verkade under en period av mycket snabb teknisk utveckling. Duell beviljade bland annat Henry Ford och Rudolph Diesel flera patent. Namnet Duell var också välkänt på området. Även hans far var generaldirektör för det amerikanska patentverket under åren 1875–1876.