Gott nytt år 2022

tillönskas Sjörättsinstitutets vänner. Vi är glada över att nu ha skannat och tillgängliggjort de första tio årgångarna av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (1900–1909). Samtliga årgångar kan kostnadsfritt laddas ned i biblioteket.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras retentionsrätten i fartyg i samband med varvsreparationer samt tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Med anledning av branden ombord på m/s Almirante Storni kommenteras även det så kallade brandundantaget i Haag Visby-reglerna.

Kommentarer till sjölagen

Det digitala biblioteket har nu utökats med Kurt Grönfors klassiska kommentarer om sjölagens bestämmelser om gods- respektive passagerarbefordran. Därtill har årgångarna 1907 och 1908 lagts till samlingen av Nordiske domme i sjøfartsanliggender.

Det digitala biblioteket växer

Nu har Sjörättsinstitutet i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur och Nordisk Skibsrederforening tillgängliggjort andra upplagan av Christer Runes bok Rätt till skepp, Jacob Sundbergs doktorsavhandling Air Charter samt årgångarna 1905 och 1906 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (se Biblioteket).

Stipendium för sjörättsliga studier

Nu finns det möjlighet att ansöka om stipendium ur Kristian Gerhard Jebsens och Jantzens fond. Fonden har som ändamål att stödja norska, svenska och finska jurister i förbindelse med praktiska eller vetenskapliga sjörättsliga studier i utlandet, särskilt praktik vid advokatbyrå i New York eller London. Stipendiet utdelas av Nordisk Skibsrederforening. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Närmare information om stipendiet finns här.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2021

Ett nytt nummer av den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlar professor em. Hugo Tiberg frågor om farvatten, farleder och hamnar. I en artikel diskuterar sedan professor Trond Solvang och biträdande juristen Arne Moss Westgård ansvaret för skador vållade av autonoma fartyg. Slutligen analyserar professor Johan Schelin den nyligen avkunnade tingsrättsdomen rörande det straffrättsliga ansvaret för dykningar på vraket efter färjan m/s Estonia. Domen väcker intressanta frågor rörande skyddet av gravfriden.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlar professor em. Peter Wetterstein tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Artikeln tar utgångspunkt i en pågående process i de finska förvaltningsdomstolarna. Före detta advokaten Rolf Ihre diskuterar det klassiska rättsfallet m/v Lulu och hur utgången i målet påverkar rättsläget i dag. Slutligen analyserar professor Johan Schelin en nyligen avkunnad dom från Hovrätten för nedre Norrland rörande lotsens straffansvar.

God jul och gott nytt år önskar Sjörättsinstitutet.

Baltic Sea Day 2020

Den 4 november 2020 arrangerade Östersjöcentrum vid Stockholms universitet konferensen Baltic Sea Day. Vid konferensen medverkade Sjörättsinstitutet med en presentation av juridiska metoder för att skydda den marina miljön. Presentationen har sedan transformerats till en podd och publicerats på institutets engelskspråkiga hemsida.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I det aktuella numret – vars övergripande tema är luftfart – diskuteras rättsliga aspekter på flygkatastrofen i Iran samt frågan om flygpassagerarförordningen har någon framtid efter COVID-19. Den som önskar prenumerera på nyhetsbrevet kan kontakta institutsföreståndaren. Trevlig sommar önskar Sjörättsinstitutet.