Sjörättsbiblioteket nr 3/2023

Nu finns ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras tolkningen av CMR-konventionen med utgångspunkt i artikel 23(4). Vidare kommenteras en dom från Högsta domstolen i vilken redarbegreppet i sjölagen berörs.