Sjörättsbiblioteket nr 2/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuterar professor em. Hugo Tiberg rättsreglerna rörande bärgning av båtar. Professor Johan Schelin kommenterar ny CMR-praxis från Högsta domstolen avseende frågan om ersättning för av lastägaren erlagd punktskatt efter en stöld av ett parti cigaretter. Vidare refereras ett engelskt avgörande avseende bättre rätt till flygplan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2022

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa behandlar professor Johan Schelin och advokaten Mattias Widlund frågan om tillgången till en svensk handelsflotta i krig och konflikt. Professor em. Hugo Tiberg diskuterar vissa rättsliga aspekter rörande de nya sjökortens kvalitet. Slutligen analyserar professor em. Lars Gorton förhållandet mellan demurrage och skadestånd med utgångspunkt i den engelska Eternal Bliss-domen som meddelades av Court of Appeal i slutet av förra året.

Ny upplaga av Swedish Maritime Code

Nu finns sjunde upplagan av Swedish Maritime Code tillgänglig. Den innehåller den svenska lagtexten tillsammans med en engelsk parallelltext. Boken är framtagen främst med tanke på undervisningen i sjö- och transporträtt vid universitet och sjöfartshögskolor, men kan även användas av praktiskt verksamma på sjöfartsområdet, som exempelvis advokater, skeppsmäklare och sjökaptener. Boken utges som e-bok och tillhandahålls av Adlibris och Bokus.

Nya titlar i det digitala biblioteket

Nya titlar finns nu tillgängliga i det digitala biblioteket. Det rör sig om Lars Gortons bok Transporträtt – en översikt samt Kurt Grönfors båda böcker Fraktavtalet under etthundra år och Towards Electronic Sea Waybills and other Electronic Documents. Vidare har doktorsavhandlingarna Logistikavtalet författad av Jakob Heidbrink respektive Fartygets skick och egenskaper – en befraktningsrättslig studie författad av Hannu Honka tillförts biblioteket. Slutligen har även årgång 1914 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender infogats i samlingen.

Gott nytt år 2022

tillönskas Sjörättsinstitutets vänner. Vi är glada över att nu ha skannat och tillgängliggjort de första tio årgångarna av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (1900–1909). Samtliga årgångar kan kostnadsfritt laddas ned i biblioteket.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2021

Ett nytt nummer av Sjörättsinstitutets digitala tidskrift Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret diskuteras retentionsrätten i fartyg i samband med varvsreparationer samt tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Med anledning av branden ombord på m/s Almirante Storni kommenteras även det så kallade brandundantaget i Haag Visby-reglerna.

Kommentarer till sjölagen

Det digitala biblioteket har nu utökats med Kurt Grönfors klassiska kommentarer om sjölagens bestämmelser om gods- respektive passagerarbefordran. Därtill har årgångarna 1907 och 1908 lagts till samlingen av Nordiske domme i sjøfartsanliggender.

Det digitala biblioteket växer

Nu har Sjörättsinstitutet i samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur och Nordisk Skibsrederforening tillgängliggjort andra upplagan av Christer Runes bok Rätt till skepp, Jacob Sundbergs doktorsavhandling Air Charter samt årgångarna 1905 och 1906 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (se Biblioteket).