Rättsliga problem inom skärgårdsfarten

Inom ramen för Regeringens s.k. maritima strategi pågår för närvarande en översyn av delar av den sjörättsliga lagstiftningen. Nyligen har två relativt omfattande regeländringspaket antagits på området. Det rör sig dels om ett antal ändringar gällande registrering av fartyg, dels en ny föreskrift avseende sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart.

1. Ändring av fartygsbegreppet och finansiering av fartyg.
De ändrade reglerna i fråga om fartygsregistrering består bl.a. i en ändring av skeppsbegreppet i 1 kap. 2 § sjölagen. Fr.o.m. den 1 februari 2018 kommer med skepp att räknas fartyg med en längd överstigande 24 meter, istället för dagens ordning med kombinationen av längd- och breddmått om minst 12 x 4 meter. Ändringen medför ett antal förenklingar för fartygsägare, men innebär samtidigt att pantbrev framgent inte kommer att kunna tas ut i de fartyg, med en längd om högst 24 meter, som med dagens mått hade varit skepp.

Vid seminariet belyser docent Johan Schelin vilka andra säkerhetsrätter och finansieringsformer redare, banker och andra intressenter kan använda vid fartygsköp och byggnation av fartyg.

2. Regimskifte inom sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart. Den nya sjövärdighetsföreskriften (TSFS 2017:26) omfattar närmare 6 500 fartyg och formar ett helt nytt koncept för sjövärdighetsregleringen. Konceptet byggs upp av s.k. funktionsbaserade regler, som i stor utsträckning möjliggör för redarna att själva formulera sjövärdighetsnormer för sina fartyg. Den flexibilitet som de funktionsbaserade reglerna medför vägs upp av höga krav på redarnas s.k. egenkontroll samt på att rederierna ska bedriva ett s.k. systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Vid seminariet redogör advokaten Mattias Widlund för olika juridiska frågor som uppstår kring det nya regelverket, bl.a. hur redarens och befälhavarens ansvar för sjövärdigheten påverkas.

Efter seminariet anordnas ett sedvanligt postseminarium till självkostnadspriset 250 kr/pers inkl. moms. Anmälan till postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast måndag den 27 november 2017 kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande.

Seminariet äger rum i Södra huset, sal F3154.

Varmt välkommen.

När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare?

Den 28 september kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare.

Ett flygbolag ansvarar för skador som uppstår under flygningen samt vid ombordstigning respektive avstigning. Men när anses en passagerare ha ”stigit ombord” samt ”stigit av”? Den engelska lydelsen av Montrealkonventionen stadgar dessutom att ansvaret gäller under själva ombord-respektive avstigningsprocessen vilket kan tyda på att ansvaret – enligt den engelska lydelsen – kan anses börja tidigare än vad som kan läsas av den svenska lydelsen. Men när påbörjas egentligen en ”ombordstigningsprocess” och när har ”avstigningsprocessen” avslutats?

Tommy Pilarp, transporträttsjurist med mångårig erfarenhet från flygvärlden, bland annat som bolagsjurist på SAS Cargo och ordförande för IATAs Cargo Legal Working Group, försöker reda ut rättsläget och vad olika lydelser och tillämpningar kan leda till i den praktiska världen samt vilka skadeansvarssituationer som kan uppstå. Vi kanske inte kommer att slå fast exakt vad som gäller utan snarare upptäcka vilka gråzoner som finns mellan en strikt tolkning av Montrealkonventionen och vilka situationer som dagligen uppstår på en flygplats. Ett par intressanta rättsfall, främst från USA, kommer också att gås igenom. Vår förhoppning är att detta seminarium kommer att leda till en intressant diskussion om denna fråga som kanske först verkar rent teoretisk, men som det kommer att visa sig har betydligt mer praktiska infallsvinklar.

Plats: Sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet. Tid: 28 september 2017 kl. 18-20.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast torsdagen den 21 september kl. 12.00. Moa har tagit över Carolines tjänst som forskningsamanuens från och med den 1 september 2017. Var god ange om du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Varmt välkommen!

Cabotage på lika villkor?

Den 16 februari 2017 kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: Cabotage på lika villkor? Seminariet äger rum i Södra huset sal F3154.

Tillgången till den svenska marknaden för cabotage regleras idag genom en delvis mycket ålderdomlig lagstiftning i form av 1724 års produktplakat. Marknaden är i grunden förbehållen svenska fartyg. Genom den så kallade cabotageförordningen har emellertid marknaden öppnats för konkurrens även från fartyg flaggade i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Marknadsöppningen innebär exempelvis att utländska aktörer kan komma in och vinna upphandlingar av skärgårdstrafik som sedan utförs med utländska fartyg. Hur påverkar detta konkurrenssituationen på den svenska marknaden samt sjösäkerheten ombord på och tillsynen över de fartyg som rör sig mer eller mindre permanent i svenska farvatten?

Diskussionen föranleds av en utredning som lämnats till Näringsdepartementet angående frågan. Seminariet leds av docent Johan Schelin.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at) juridicum.su.se) senast måndagen den 13 februari kl. 12.00. Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Varmt välkommen.

Juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering

Den 15 december kl. 17–19 (obs tiden) arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat riskhantering i samband med fartygsfinansiering. Seminariet äger rum i Aula Magna, Bergsmannen.

Sjöfartsnäringen är en vissa fall extremt konkurrensutsatt bransch som präglas av långa tider av recession. Samtidigt är branschen mycket kapitalintensiv med omfattande investeringar i fartyg och annan utrustning. Verksamheten innefattar således stora ekonomiska risker för de inblandade parterna, det gäller såväl rederier, varv som banker. Hur dessa risker kan hanteras rättsligt är temat för seminariet.

Inledare vid seminariet är Leif Spørck, chefsjurist på DNB:s avdelning för Ship Finance och Offshore och Oskar Andrews från DNB Sverige.

Leif Spørck och Oskar Andrews kommer att diskutera följande frågeställningar:

1) Allmänt om ship finance och dagens marknadsvillkor på detta område (recession)

 

2)      Typiska transaktions- och avtalsstrukturer

– Förvärv av skepp

– Skeppsbyggnad

– Bilaterala respektive syndikerade finansieringar

– Finansiering genom olika skuldtyper (equity, lån, obligationer, hybridkapital)

 

3) Vad skiljer ship financing från sedvanliga corporate credits?

– Skillnader i lånevillkor

– Skillnader i säkerheter

– Vad motiverar skillnaderna – risktyper och riskhantering?

 

4) Rekonstruktioner

– Utmaningar vid financial failures (koordinering av olika finansiärer)

– Valet mellan formella och informella insolvensförfaranden

– Rekonstruktionsprocessen step by step (med utgångspunkt i något senare ”success case”)

Efteråt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 500 kr (exkl. moms) på Fakultetsklubben. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at)juridicum.su.se) senast den 8 december kl. 12.00.  Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Brexit och sjöfarten

Den 6 oktober kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde. Vilka rättsliga konsekvenser för sjöfarten får ett brittiskt utträde ur den Europeiska unionen. Hur påverkas tillgången till marknaden? Vilka regler kommer att gälla i framtiden? Vilka konsekvenser får detta för London som sjöfartsstad?  Har Stockholm och Göteborg nu en möjlighet att nu göra sig gällande som nya sjörättscentra i Europa? Brexit väcker många frågor inte minst på sjöfartsområdet. Stena har redan aviserat att vid en Brexit avser rederiet att flagga sina färjor i andra länder än Storbritannien (eller vad som eventuellt blir kvar av landet).

Seminariet leds av docent Johan Schelin, föreståndare för Sjörättsinstitutet.

Varmt välkommen.

Ny bok: Svensk sjörätt

Svensk sjörätt utgör en monografisk framställning av den svenska sjörätten. Tonvikten ligger på  den ”våta sjörätten”, det vill säga frågor som berör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetssätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Arbetet med boken har skett inom ramen för Sjörättsinstitutet. I källmaterialet ingår även cirka 300 opublicerade svenska underrättsdomar, myndighetsbeslut och dispascher som insamlats under många år. Författare till boken är professor em. Hugo Tiberg, docent Johan Schelin och advokat Mattias Widlund. Boken har utgivits av Jure Förlag.

Gott sjömanskap i rättslig belysning

Sjörättsinstitutet arrangerar ett kvällsseminarium på temat gott sjömanskap i rättslig belysning. En sjötrafikant ska enligt 1 kap. 5 § sjötrafikförordningen (1986:300) visa gott sjömanskap och iaktta den omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna. Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms enligt 20 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), om inte oaktsamheten är ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt ska dömas till fängelse i högst två år. Frågan är dock vad gott sjömanskap består i och när en person kan sägas ha brustit i gott sjömanskap på ett sådant sätt att han eller hon kan straffas för detta. Professor em. Hugo Tiberg har under lång tid studerat rättspraxis i avseende gott sjömanskap. Han kommer under kvällen att analysera denna fråga tillsammans med advokat Mattias Widlund.

Seminariet föranleds av att Hugo Tiberg och Mattias Widlund för närvarande arbetar med en ny upplaga av kommentaren till sjötrafikföreskrifterna.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (ex. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at)juridicum.su.se) senast måndagen den 23 maj kl. 12.00. Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Seminariet äger rum i sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet.

Varmt välkommen.

Är flaggstatsprincipen i fara?

Sjörättsinstitutet hälsar välkommen till ett kvällsseminarium på temat Är flaggstatsprincipen i fara? Flaggstatsprincipen är central i sjörätten. Den innebär att förhållandena ombord regleras av flaggstaten. Det sagda gäller inte minst arbetsförhållandena. Ett antal domar avseende tolkningen av Rom I-förordningen pekar emellertid på att flaggstatsprincipen kan vara på väg att försvagas och att arbetsförhållandena istället ska regleras av var personalen är anställd eller stationerad. Det här kan leda till problem när det gäller att avgöra vilket lands lag som rent faktiskt ska reglera förhållanden ombord, inte minst i fråga om passagerarfärjor och lastfartyg som har besättningar av olika nationalitet ombord.

Docent Johan Schelin leder diskussionen av frågan.

Seminariet äger rum den 5 april kl. 18.00–20.00 i sal F3154 Södra huset.

Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (250 kr). Anmälan till seminaret görs till forskningsamanuensen Caroline Svensson senast den 1 april kl. 12.00. Ange särskilt om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Ny bok: Lastskadeansvaret

En ny bok finns nu publicerad i institutets skriftserie: Schelin, Johan, Lastskadeansvaret – en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter. Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr 25. 195 s. inb. ISBN 978-91-982-633-0-5.

Bestämmelserna i lagen om inrikes vägtransporter (1974:610) kan ses som en ekonomisk avvägning mellan fraktföraren och lastägaren i fråga om vem som ska bära risken för att godset förloras, skadas eller försenas under transporten. I boken undersöks hur lastskadeansvaret i VTL är uppbyggt samt vilka rättsekonomiska skäl som ligger bakom utformningen av ansvaret. Dessa skäl kan sedan användas vid tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Boken innehåller talrika referenser till såväl nordisk som europeisk rättspraxis på området.

Boken kan beställas antingen via bokhandeln eller direkt från Poseidon Förlag AB (amphion1881(at)gmail.com). Pris 700 kr exkl. moms. Frakt tillkommer.