Stipendium för sjörättsliga studier

Nu finns det möjlighet att ansöka om stipendium ur Kristian Gerhard Jebsens och Jantzens fond. Fonden har som ändamål att stödja norska, svenska och finska jurister i förbindelse med praktiska eller vetenskapliga sjörättsliga studier i utlandet, särskilt praktik vid advokatbyrå i New York eller London. Stipendiet utdelas av Nordisk Skibsrederforening. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Närmare information om stipendiet finns här.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2021

Ett nytt nummer av den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlar professor em. Hugo Tiberg frågor om farvatten, farleder och hamnar. I en artikel diskuterar sedan professor Trond Solvang och biträdande juristen Arne Moss Westgård ansvaret för skador vållade av autonoma fartyg. Slutligen analyserar professor Johan Schelin den nyligen avkunnade tingsrättsdomen rörande det straffrättsliga ansvaret för dykningar på vraket efter färjan m/s Estonia. Domen väcker intressanta frågor rörande skyddet av gravfriden.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt. I det nya numret behandlar professor em. Peter Wetterstein tolkningen av den finska lagen om sjöfartsstöd. Artikeln tar utgångspunkt i en pågående process i de finska förvaltningsdomstolarna. Före detta advokaten Rolf Ihre diskuterar det klassiska rättsfallet m/v Lulu och hur utgången i målet påverkar rättsläget i dag. Slutligen analyserar professor Johan Schelin en nyligen avkunnad dom från Hovrätten för nedre Norrland rörande lotsens straffansvar.

God jul och gott nytt år önskar Sjörättsinstitutet.

Baltic Sea Day 2020

Den 4 november 2020 arrangerade Östersjöcentrum vid Stockholms universitet konferensen Baltic Sea Day. Vid konferensen medverkade Sjörättsinstitutet med en presentation av juridiska metoder för att skydda den marina miljön. Presentationen har sedan transformerats till en podd och publicerats på institutets engelskspråkiga hemsida.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I det aktuella numret – vars övergripande tema är luftfart – diskuteras rättsliga aspekter på flygkatastrofen i Iran samt frågan om flygpassagerarförordningen har någon framtid efter COVID-19. Den som önskar prenumerera på nyhetsbrevet kan kontakta institutsföreståndaren. Trevlig sommar önskar Sjörättsinstitutet.

Pandemin och transporterna

Torsdagen den 14 maj kl. 15.30 CET arrangerar Sjörättsinstitutet i samarbete med Svenska sjörätts­föreningen ett webbinarium på temat hur COVID-19 pandemin påverkar transport­näringen i ett rättsligt perspektiv. Webbinariet arrangeras i anslutning till Svenska sjörätts­föreningens årsmöte.   

Webbinariet inleds med att professor Johan Schelin, Stockholms universitet, diskuterar krisen inom bland annat luftfarts- och sjöfartsnäringen samt vilka rättsliga åtgärder som har vidtagits för att mildra denna. Bland annat har EU-kommissionen vidtagit en rad åtgärder rörande passagerar­förord­ningarna samt regleringen av slot-tider. På det nationella planet har en rad åtgärder vidtagits av regering och riksdag för att stödja såväl luftfarts- som sjöfartsnäringen. Därefter diskuterar experten Anders Leissner, Advokatfirman Vinge, frågan om hur handel och logistik påverkas i ett rättsligt perspektiv av spridningen av COVID-19. Bland annat tas frågor om dröjsmål och force majeure upp till diskussion. Slutligen finns det utrymme för en allmän diskussion under ledning av professor Johan Schelin om erfaren­heterna av hur pandemin rättsligt sett har påverkat trans­portnäringen. Webbinariet avslutas cirka kl. 16.30 CET.

Webbinariet genomförs med hjälp av det digitala mötesverk­tyget Zoom. Verktyget kan laddas ned kostnads­fritt från hemsidan www.zoom.us. Del­tag­arna anmodas att använda på­slagen kamera samt hör­lurar (för att undvika rundgång). Länken till webbi­nariet skickas efter anmälan.

Varmt välkommen.

COVID-19 och begravningstransporterna

Många människor har avlidit i sviterna av COVID-19. Efterfrågan på begravningstransporter ökar därmed. De rättsliga aspekterna på denna typ av transporter behandlades i Sjörättsbiblioteket nr 3/2018. Temat som vid tiden för publiceringen kanske upplevdes som något udda har genom pandemin fått en närmast kuslig aktualitet. Av den anledningen lägger Sjörättsinstitutet åter ut den utgåvan av nyhetsbrevet på hemsidan. Det aktuella numret kan laddas ned här.

Sjörättsbiblioteket nr 4/2019

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I det aktuella numret återfinns inledningsföredraget vid Sjörättsinstitutets jubileumsseminarium den 22 augusti 2019 med anledning av institutets nestor Hugo Tibergs 90 årsdag: Den nordiska sjörätten under 90 år – Ett stycke samtidshistoria. Vidare diskuteras en intressant dom från norska Høyesterett avseende tolkningen av artikel 2 CMR-konventionen. Nyhetsbrevet kan laddas ned gratis på den här hemsidan.

Välkommen till ett halvdagsseminarium om Incoterms 2020 och multimodala transporter

Nyligen publicerade Internationella handelskammaren (ICC) en ny version av Incoterms. Av den anledningen arrangerar Sjörättsinstitutet den 17 december 2019 ett halvdagsseminarium om Inco­terms 2020, särskilt i ljuset av multimodala transporter. Seminariet äger rum på hotell Diplomat på Strandvägen i Stockholm.

Vid seminariet diskuteras bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, relationen till transportörerna samt försäkringsrättsliga aspekter på Incoterms 2020. Bland annat har FCA-klausulen uppdaterats samt DAT-klausulen ersatts av en ny klausul, DPU. Flera av klausulerna tar också sikte på att säljare och köpare numera ofta transporterar godset själva. Kraven avseende försäkring enligt CIP-klausulen har även höjts. Slutligen tas i klausulerna större hänsyn till de ökade säkerhetskraven vid transporter.

Seminariet leds av professor Johan Schelin.

Tid och plats: Tisdag 17 december kl. 13.30–17.00. Hotell Diplomat, Strandvägen 7 C, Stockholm. Rum: Nybroviken. Under seminariet görs ett avbrott för eftermiddagste från hotellets tesalong.

Anmälan: Anmälan till seminariet görs till Sjörätts­institutet på e-postadressen: johan.schelin(at)juridicum.su.se senast den 14 november 2019. Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande. Deltagaravgiften är SEK  2 000 exkl. moms. Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.

Seminariet utgör det första i en ny form av seminarier som är tänkta att ersätta de tidigare kvälls­semi­narierna. Genom att arrangera mer omfattande seminarier under dagtid är förhoppningen att denna form av seminarieverksamhet även ska kunna vara attraktiv för deltagare som inte bor och arbetar i Stockholmsregionen.

Seminarierna uppfyller Advokatsamfundets krav rörande fortbildning. Intyg om genomgånget seminarium utfärdas på begäran.

Varmt välkommen.