Antingen eller…?

Tisdagen den 24 oktober kl. 13.00–14.00 arrangerar Sjörättsinstitutet ett digitalt seminarium om tillämp­ning­en av artikel 23(4) CMR-konventionen.

Den 14 juni 2022 avkunnade Högsta domstolen en dom rörande tillämpningen av artikel 23(4) CMR-konventionen, närmare bestämt tolkningen av uttrycket ”other charges in respect of the transport”. Målet gällde frågan om lastägaren hade rätt att erhålla ersättning av fraktföraren för de punktskatter han tvingats erlägga då ett parti med cigaretter stals i samband med en omlastning i Helsingborg. Högsta domstolen kom här fram till att punktskatterna inte var ersättningsgilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. 

Ett närmast identiskt fall togs sedan upp av engelska Supreme Court. Dom av­kunnades i målet den 14 juni 2023. Punktskatterna bedömdes här – tvärtemot vad svenska Högsta domstolen hade kon­sta­terat i sin dom – vara ersättnings­gilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. Det rättsläge som slagits fast av domstolen (vid den tiden House of Lords) genom den välkända så kallade Buchanan-domen konstaterades med andra ord fortfarande vara gällande.

Vid seminariet kommer de ifrågavarande domskälen i såväl den svenska som den engelska domen att diskuteras under led­ning av professor Johan Schelin.

Anmälan om deltagande görs per e-post till Johan Schelin senast den 17 oktober kl. 12.00. E-postadressen finns under fliken Institutet. Zoom-länk samt material till seminariet distribueras till anmälda deltagare.

Varmt välkommen önskar Sjörättsinstitutet.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2020

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket har nu publicerats. I det aktuella numret återfinns ett föredrag av professor em. Hannu Honka som avhölls vid Sjörättsinstitutets jubileumsseminarium ombord på m/s Viking Grace den 22 augusti 2019 med anledning av institutets nestor Hugo Tibergs 90 årsdag: Befraktningsrätten – då, nu och i framtiden. Vidare diskuteras en skiljedom rörande preskription och tolkningen av 41 § andra stycket VTL. Skiljedomen klandrades sedermera i Svea hovrätt. Slutligen återfinns även en kortare artikel om coronaviruset och transportnäringen. Det nya numret kan laddas ned gratis på hemsidan under fliken Nyhetsbrev. Den som önskar prenumerera på nyhetsbrevet får gärna kontakta institutsföreståndaren.