Antingen eller…?

Tisdagen den 24 oktober kl. 13.00–14.00 arrangerar Sjörättsinstitutet ett digitalt seminarium om tillämp­ning­en av artikel 23(4) CMR-konventionen.

Den 14 juni 2022 avkunnade Högsta domstolen en dom rörande tillämpningen av artikel 23(4) CMR-konventionen, närmare bestämt tolkningen av uttrycket ”other charges in respect of the transport”. Målet gällde frågan om lastägaren hade rätt att erhålla ersättning av fraktföraren för de punktskatter han tvingats erlägga då ett parti med cigaretter stals i samband med en omlastning i Helsingborg. Högsta domstolen kom här fram till att punktskatterna inte var ersättningsgilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. 

Ett närmast identiskt fall togs sedan upp av engelska Supreme Court. Dom av­kunnades i målet den 14 juni 2023. Punktskatterna bedömdes här – tvärtemot vad svenska Högsta domstolen hade kon­sta­terat i sin dom – vara ersättnings­gilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. Det rättsläge som slagits fast av domstolen (vid den tiden House of Lords) genom den välkända så kallade Buchanan-domen konstaterades med andra ord fortfarande vara gällande.

Vid seminariet kommer de ifrågavarande domskälen i såväl den svenska som den engelska domen att diskuteras under led­ning av professor Johan Schelin.

Anmälan om deltagande görs per e-post till Johan Schelin senast den 17 oktober kl. 12.00. E-postadressen finns under fliken Institutet. Zoom-länk samt material till seminariet distribueras till anmälda deltagare.

Varmt välkommen önskar Sjörättsinstitutet.

Välkommen till ett halvdagsseminarium om rättsliga aspekter på flygkatastrofen i Iran

Den 8 januari 2020 klockan 06.14 störtade en Boeing 737-800 strax efter att ha lämnat flygplatsen i Teheran på väg mot Kiev. Planet tillhörde Ukraine International Airlines och ombord befann sig 176 passagerare, varav 17 hemmahörande i Sverige. Samtliga ombordvarande omkom i krasch­en. Det visade sig sedan att det iranska revolutionsgardets luftvärn hade skjutit ned planet. Iran har tagit på sig ansvaret för katastrofen, men samtidigt hävdat att planet sköts ned av miss­tag.

Den djupt tragiska händelsen ger upphov till en rad komplicerade rättsliga frågeställningar rörande ersättningen till de efterlevande till passagerarna. Vilket rättsligt ansvar har iranska myndigheter för det inträffade och kan dessa hävda folkrättslig immunitet? Hur ska i en situation där immunitet åberopas ersättningen till de drabbade regleras? Vilket ansvar har flygbolaget i förhållande till de efterlevande till passa­gerarna? Vilket lands lag är tillämplig och var ska en eventuell tvist avgöras?

Seminariet leds av professor Johan Schelin.

Under seminariet görs ett avbrott för eftermiddagskaffe.

Tid och plats: Tisdag 4 februari 2020, kl. 13.30–16.30, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, lokal: Wingquistrummet.

Anmälan till seminariet görs till Sjörätts­institutet på e-postadressen: johan.schelin(at)juridicum.su.se senast den 24 januari 2020. Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bind­ande. Deltagaravgiften är SEK 2 000 exkl. moms. Antalet deltagare är be­gränsat till 14 personer.

Seminariet utgör det andra i en ny form av seminarier som är tänkta att ersätta de tidigare kvälls­semi­narierna. Genom att arrangera mer omfattande seminarier under dagtid är förhoppningen att denna form av seminarieverksamhet även ska kunna vara attraktiv för deltagare som inte bor och arbetar i Stockholmsregionen.

Seminarierna uppfyller Advokatsamfundets krav rörande fortbildning. Intyg om genomgånget seminarium utfärdas på begäran.

Varmt välkommen.

Incoterms – teori och praktik

Ett mycket gott exempel på ett område där teori och praktik förenas är de av Internationella handelskammaren (ICC) utarbetade leveransklausulerna (Incoterms). Tillsammans utgör klausulerna ett teoretiskt sammanhängande system samtidigt som de fungerar som ett i högsta grad praktiskt användbart verktyg i den internationella handeln.

Syftet med seminariet är att diskutera hur Incoterms som system teoretiskt sett är uppbyggt och hur leveransklausulerna rätt använda kan bidra till att sänka transaktionskostnaderna samt optimera kostnads- och riskfördelningen mellan parterna. Tyvärr förekommer det att parterna på marknaden inte utnyttjar Incoterms fulla potential. Istället används klausulerna i vissa fall mer eller mindre slentrianmässigt. Diskussionen kommer att utgå från 2010 års version av Incoterms med vissa tillbakablickar på äldre skrivningar.

Seminariet äger rum den 11 december kl. 18.00–20.00 i sal F3154 Södra huset och leds av professor Johan Schelin. Efter seminariet arrangeras som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen senast fredag den 7 december per e-post.

Välkommen