Seminarium: Incoterms – teori och praktik

Ett mycket gott exempel på ett område där teori och praktik förenas är de av Internationella handelskammaren (ICC) utarbetade leveransklausulerna (Incoterms). Tillsammans utgör klausulerna ett teoretiskt sammanhängande system samtidigt som de fungerar som ett i högsta grad praktiskt användbart verktyg i den internationella handeln.

Syftet med seminariet är att diskutera hur Incoterms som system teoretiskt sett är uppbyggt och hur leveransklausulerna rätt använda kan bidra till att sänka transaktionskostnaderna samt optimera kostnads- och riskfördelningen mellan parterna. Tyvärr förekommer det att parterna på marknaden inte utnyttjar Incoterms fulla potential. Istället används klausulerna i vissa fall mer eller mindre slentrianmässigt. Diskussionen kommer att utgå från 2010 års version av Incoterms med vissa tillbakablickar på äldre skrivningar.

Seminariet äger rum den 11 december kl. 18.00–20.00 i sal F3154 Södra huset och leds av professor Johan Schelin. Efter seminariet arrangeras som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen senast fredag den 7 december per e-post.

Välkommen

När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare?

Den 28 september kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat: När påbörjas respektive avslutas ett flygbolags skadeansvar gentemot en passagerare.

Ett flygbolag ansvarar för skador som uppstår under flygningen samt vid ombordstigning respektive avstigning. Men när anses en passagerare ha ”stigit ombord” samt ”stigit av”? Den engelska lydelsen av Montrealkonventionen stadgar dessutom att ansvaret gäller under själva ombord-respektive avstigningsprocessen vilket kan tyda på att ansvaret – enligt den engelska lydelsen – kan anses börja tidigare än vad som kan läsas av den svenska lydelsen. Men när påbörjas egentligen en ”ombordstigningsprocess” och när har ”avstigningsprocessen” avslutats?

Tommy Pilarp, transporträttsjurist med mångårig erfarenhet från flygvärlden, bland annat som bolagsjurist på SAS Cargo och ordförande för IATAs Cargo Legal Working Group, försöker reda ut rättsläget och vad olika lydelser och tillämpningar kan leda till i den praktiska världen samt vilka skadeansvarssituationer som kan uppstå. Vi kanske inte kommer att slå fast exakt vad som gäller utan snarare upptäcka vilka gråzoner som finns mellan en strikt tolkning av Montrealkonventionen och vilka situationer som dagligen uppstår på en flygplats. Ett par intressanta rättsfall, främst från USA, kommer också att gås igenom. Vår förhoppning är att detta seminarium kommer att leda till en intressant diskussion om denna fråga som kanske först verkar rent teoretisk, men som det kommer att visa sig har betydligt mer praktiska infallsvinklar.

Plats: Sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet. Tid: 28 september 2017 kl. 18-20.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (exkl. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast torsdagen den 21 september kl. 12.00. Moa har tagit över Carolines tjänst som forskningsamanuens från och med den 1 september 2017. Var god ange om du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Varmt välkommen!

Juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering

Den 15 december kl. 17–19 (obs tiden) arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat riskhantering i samband med fartygsfinansiering. Seminariet äger rum i Aula Magna, Bergsmannen.

Sjöfartsnäringen är en vissa fall extremt konkurrensutsatt bransch som präglas av långa tider av recession. Samtidigt är branschen mycket kapitalintensiv med omfattande investeringar i fartyg och annan utrustning. Verksamheten innefattar således stora ekonomiska risker för de inblandade parterna, det gäller såväl rederier, varv som banker. Hur dessa risker kan hanteras rättsligt är temat för seminariet.

Inledare vid seminariet är Leif Spørck, chefsjurist på DNB:s avdelning för Ship Finance och Offshore och Oskar Andrews från DNB Sverige.

Leif Spørck och Oskar Andrews kommer att diskutera följande frågeställningar:

1) Allmänt om ship finance och dagens marknadsvillkor på detta område (recession)

 

2)      Typiska transaktions- och avtalsstrukturer

– Förvärv av skepp

– Skeppsbyggnad

– Bilaterala respektive syndikerade finansieringar

– Finansiering genom olika skuldtyper (equity, lån, obligationer, hybridkapital)

 

3) Vad skiljer ship financing från sedvanliga corporate credits?

– Skillnader i lånevillkor

– Skillnader i säkerheter

– Vad motiverar skillnaderna – risktyper och riskhantering?

 

4) Rekonstruktioner

– Utmaningar vid financial failures (koordinering av olika finansiärer)

– Valet mellan formella och informella insolvensförfaranden

– Rekonstruktionsprocessen step by step (med utgångspunkt i något senare ”success case”)

Efteråt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 500 kr (exkl. moms) på Fakultetsklubben. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at)juridicum.su.se) senast den 8 december kl. 12.00.  Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Brexit och sjöfarten

Den 6 oktober kl. 18–20 arrangerar Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde. Vilka rättsliga konsekvenser för sjöfarten får ett brittiskt utträde ur den Europeiska unionen. Hur påverkas tillgången till marknaden? Vilka regler kommer att gälla i framtiden? Vilka konsekvenser får detta för London som sjöfartsstad?  Har Stockholm och Göteborg nu en möjlighet att nu göra sig gällande som nya sjörättscentra i Europa? Brexit väcker många frågor inte minst på sjöfartsområdet. Stena har redan aviserat att vid en Brexit avser rederiet att flagga sina färjor i andra länder än Storbritannien (eller vad som eventuellt blir kvar av landet).

Seminariet leds av docent Johan Schelin, föreståndare för Sjörättsinstitutet.

Varmt välkommen.

Gott sjömanskap i rättslig belysning

Sjörättsinstitutet arrangerar ett kvällsseminarium på temat gott sjömanskap i rättslig belysning. En sjötrafikant ska enligt 1 kap. 5 § sjötrafikförordningen (1986:300) visa gott sjömanskap och iaktta den omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna. Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms enligt 20 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), om inte oaktsamheten är ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt ska dömas till fängelse i högst två år. Frågan är dock vad gott sjömanskap består i och när en person kan sägas ha brustit i gott sjömanskap på ett sådant sätt att han eller hon kan straffas för detta. Professor em. Hugo Tiberg har under lång tid studerat rättspraxis i avseende gott sjömanskap. Han kommer under kvällen att analysera denna fråga tillsammans med advokat Mattias Widlund.

Seminariet föranleds av att Hugo Tiberg och Mattias Widlund för närvarande arbetar med en ny upplaga av kommentaren till sjötrafikföreskrifterna.

Som vanligt arrangeras ett postseminarium till självkostnadspriset 200 kr (ex. moms) efter seminariet. Anmälan till seminariet sker till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson(at)juridicum.su.se) senast måndagen den 23 maj kl. 12.00. Var god ange om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Seminariet äger rum i sal F3154, Södra huset, Stockholms universitet.

Varmt välkommen.

Är flaggstatsprincipen i fara?

Sjörättsinstitutet hälsar välkommen till ett kvällsseminarium på temat Är flaggstatsprincipen i fara? Flaggstatsprincipen är central i sjörätten. Den innebär att förhållandena ombord regleras av flaggstaten. Det sagda gäller inte minst arbetsförhållandena. Ett antal domar avseende tolkningen av Rom I-förordningen pekar emellertid på att flaggstatsprincipen kan vara på väg att försvagas och att arbetsförhållandena istället ska regleras av var personalen är anställd eller stationerad. Det här kan leda till problem när det gäller att avgöra vilket lands lag som rent faktiskt ska reglera förhållanden ombord, inte minst i fråga om passagerarfärjor och lastfartyg som har besättningar av olika nationalitet ombord.

Docent Johan Schelin leder diskussionen av frågan.

Seminariet äger rum den 5 april kl. 18.00–20.00 i sal F3154 Södra huset.

Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (250 kr). Anmälan till seminaret görs till forskningsamanuensen Caroline Svensson senast den 1 april kl. 12.00. Ange särskilt om Du önskar delta i postseminariet. Anmälan till postseminariet är bindande.

Befälhavare och nödställda

Sjörättsinstitutet bjuder in till ett seminarium med anledning av flyktingkatastrofen i Medelhavet. Under 2014 omkom fler än 3300 personer i samband med försök att korsa Medelhavet på väg till Europa. Samma siffra hittills i år är 2900 personer.

Seminariets första del handlar om folkrättens regler om sjöräddning och flyktingar till sjöss: Vad ska och får stater göra? Vad innebär reglerna om att den som har räddats till sjöss ska sättas i land och föras till en säker plats? Vad gäller för kuststater och hur förhåller sig havsrättens regler till den internationella flyktingrätten? Doktoranden i folkrätt Martin Ratcovich, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, skriver en avhandling om räddning och skydd av migranter till sjöss.

Seminariets andra del rör befälhavaransvaret. Fartygstrafiken med handelsfartyg, även svenska, är naturligtvis inte obetydlig i Medelhavet. Detta aktualiserar frågan om innebörden av fartygsbefälhavarens långtgående skyldigheter att bistå andra i sjönöd. Advokaten Mattias Widlund, Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, inleder denna del av seminariet.

Seminariet hålls den 27 oktober kl. 18.00–20.00, sal F3154 i Södra huset. Efter seminariet arrangeras ett postseminarium till självkostnadspris (200 kr exkl. moms).

Anmälan till seminariet görs här senast den 20 oktober kl. 12.00.  Anmälan kan vid behov även göras till forskningsamanuensen Caroline Svensson (caroline.svensson at juridicum.su.se)  per e-post. Anmälan till postseminariet är bindande, var god ange fakturaadress i anmälan.

Välkommen.

Kollisioner till sjöss

Måndagen den 1 december klockan 16.00–18.00 arrangerar Sjörättsinstitutet ett extra seminarium på temat kollisioner till sjöss. Föredragshållare är professor Stephen D. Girvin vid Centrum för Sjörätt, Universitetet i Singapore. För närvarande är han sysselsatt med att uppdatera referensverket på området, Marsden, Law of Collisions.

Professor Girvin kommer att tala om: ”The law of maritime collisions is a significant niche practice in maritime law. It attracts the attention of qualified maritime lawyers with a seagoing and purely land-based experience. It is common in many law firms to find highly experienced marine managers (usually with many years at sea) taking on this important role.

This seminar will cover developments in the law relating to collisions during the past five years. The developments will include a consideration of both civil law and criminal law consequences. The speaker, who has many years’ experience working in the common law tradition, will cover a range of reported cases and other developments during this period, ranging from apportionment cases (e.g. City Cruises Plc v Transport for London (2012), The Snow Bunting (2012), and The Samco Europe and MSC Prestige (2011)) to cases on assessment of damages (e.g.The Vicky I (2008) and the recent case of Astipalaia v Hanjin Shenzhen (2014)) and cases on extension of time in collision cases (e.g. The Stolt Kestrel v The Niyazi S(2014)). We will also look at cases involving criminal prosecutions following collisions (the Hong Kong case of Kulemesin v HKSAR (2013)). If time permits, we may consider a recent Singapore initiative, the SCMA Expedited Arbitral Determination of Collision Claims (SEADOCC).”

Seminariet kommer att hållas i fakultetsrummet, Södra huset, C, plan 8. Anmälan om deltagande sker till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren (boel.hilding-berggren at juridicum.su.se) senast den torsdag den 27 november 2014. Antalet platser är begränsat. Observera att något postseminarium inte arrangeras denna gång.

Välkommen

Skador av oljeutsläpp från tankfartyg

Sjörättsinstitutet arrangerar i samarbete med Stockholm Center for Commercial Law (SCCL) den 24 november kl. 17.00–18.30 ett seminarium på temat oljeskadeansvar. Seminariet tar upp aktuella problem rörande det internationella system som reglerar ansvar och ersättning för skador orsakade av oljeutsläpp från tankfartyg. Regelsystemet består av två internationella konventioner, 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention. Ansvarighets konventionen reglerar fartygsägarens strikta ansvar för ersättningsbelopp beräknade på grundval av fartygets bruttodräktighet. Genom fondkonventionen har en internationell organisation, 1992 års oljeskadefond upprättats. Fonden finansieras av oljeindustrin i medlemsstaterna och har till uppgift att ersätta skador som inte täcks av fartygsägaren och dennes försäkringsgivare. De ersättningsberättigade kan vara stater, kommuner och andra offentliga organ, företag och enskilda, till exempel fiskare och näringsidkare inom turistindustrin. Vid seminariet kommer bland annat att diskuteras frågor som ”how clean is clean, ren förmögenhetsskada, ersättning för miljöskador och enhetlig tolkning av konventionerna.

Föredragshållare är f.d. direktören för de internationella oljeskadefonderna, jur. h.c. Måns Jacobsson.

Seminariet äger rum i SCCL:s lokaler i Södra huset (biblioteksbyggnaden).

Välkommen

 

En diskussion om Sava Star-domen

Institutet för sjö- och transporträtt inbjuder till seminarium om den så kallade Sava Star-domen den 18 september 2014 kl. 18.00–20.00 (Fakultetsrummet, Juridicum). Sava Star-målet (C-83/13) avgjordes relativt nyligen av EU-domstolen. Målet rörde en blockad i svensk hamn av ett panamanskt fartyg inom ramen för den så kallade ITF-kampanjen och frågan om tillämpningen av friheten att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater och tredje land.  Hur påverkar Sava Star-domen rättsläget beträffande blockader av främmande fartyg i svenska hamnar? Vad gäller i fråga tillhandahållande av sjötransporttjänster?  Docent Johan Schelin inleder diskussionen vid seminariet.

Efter seminariet ordnas som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren per e-post senast den 16 september kl. 12.00.

Varmt välkomna.