Ny bok: Svensk sjörätt

Svensk sjörätt utgör en monografisk framställning av den svenska sjörätten. Tonvikten ligger på  den ”våta sjörätten”, det vill säga frågor som berör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetssätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Arbetet med boken har skett inom ramen för Sjörättsinstitutet. I källmaterialet ingår även cirka 300 opublicerade svenska underrättsdomar, myndighetsbeslut och dispascher som insamlats under många år. Författare till boken är professor em. Hugo Tiberg, docent Johan Schelin och advokat Mattias Widlund. Boken har utgivits av Jure Förlag.

Ny bok: Lastskadeansvaret

En ny bok finns nu publicerad i institutets skriftserie: Schelin, Johan, Lastskadeansvaret – en studie av fraktförarens ansvar enligt lagen om inrikes vägtransporter. Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt nr 25. 195 s. inb. ISBN 978-91-982-633-0-5.

Bestämmelserna i lagen om inrikes vägtransporter (1974:610) kan ses som en ekonomisk avvägning mellan fraktföraren och lastägaren i fråga om vem som ska bära risken för att godset förloras, skadas eller försenas under transporten. I boken undersöks hur lastskadeansvaret i VTL är uppbyggt samt vilka rättsekonomiska skäl som ligger bakom utformningen av ansvaret. Dessa skäl kan sedan användas vid tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Boken innehåller talrika referenser till såväl nordisk som europeisk rättspraxis på området.

Boken kan beställas antingen via bokhandeln eller direkt från Poseidon Förlag AB (amphion1881(at)gmail.com). Pris 700 kr exkl. moms. Frakt tillkommer.

Swedish Maritime Code, 5 uppl.

Sjörättsinstitutet har låtit publicera en ny upplaga av Swedish Maritime Code. Boken innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Den nya upplagan är uppdaterad till och med SFS 2015:256, det vill säga de senaste ändringarna i 15 kapitlet om passagerartransporter.

ISBN 978-91-982633-1-2. Häftad. 257 sidor. Pris: 460 kronor. Moms 6 % och frakt tillkommer.

Shipping & Environment

Sjörättsinstitutet har publicerat en ny bok med titeln Shipping & Environment – A Legal Perspective. Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen.

International Shipping in the Arctic Region. Professor Aldo Chircop, Dalhousie University, Kanada.
Regulation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) – Is it effective? Professor Hannu Honka, Åbo akademi, Finland.
Emissions from Ships – A matter of Law or Politics? Docent Johan Schelin, Stockholms universitet, Sverige.
Environmental Liability for Dangerous and Poisonous Cargo – Especially in Northern Waters. Professor Peter Wetterstein, Åbo akademi, Finland.
Sustainable Transport Services in the European Union. Dr. Claes Granmar, Stockholms universitet, Sverige.

Boken kan köpas i bokhandeln eller direkt från Poseidon Förlag AB. ISBN 978-91-637-6906-1. 122 sidor, häftad. Pris 280 kronor (moms och frakt tillkommer).

Nya publikationer om sjöfartsskydd

I takt med att riskerna för pirat- och terrorattacker ökat har det växt fram ett omfattande regelverk rörande sjöfartsskydd. Regelverket utgörs av en svåröverskådlig massa av internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Peter Thomson och Mattias Widlund har skrivit en kortare introduktion till ämnet avsedd att användas i utbildningen av skyddsansvariga vid rederier, ombord på fartyg och vid hamnanläggningar. Boken har titeln Sjöfartsskydd & ISPS-koden. I anslutning till boken har två stycken författningssamlingar i ämnet publicerats av Hugo Tiberg och Mattias Widlund: Sjöfartsskyddsföreskrifter respektive Maritime & Port Security Legislation – Swedish Statutes in English. Samtliga böcker har publicerats av Jure Förlag. Under hösten planeras en större utgåva i ämnet med titeln Maritime Security in Sweden. Författare till den utgåvan är Johan Schelin, Hugo Tiberg och Mattias Widlund.