Swedish Maritime Code i ny upplaga

Den åttonde upplagan av Swedish Maritime Code finns nu tillgänglig i e-bokhandeln. Den innehåller sjölagen med engelsk parallelltext fram till och med lag 2019:351 samt ikraftträdandet av lagarna (2010:976) och (2017:723). E-boken är utgiven i ett pdf-format anpassat för läsning med hjälp av läsplatta i normalstorlek.

Ett digitalt sjö- och transporträttsbibliotek

I samarbete med Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur har Sjörättsinstitutet nu börjat att skanna och tillgängliggöra äldre sjö- och transporträttsliga standardverk författade företrädesvis på de skandinaviska språken. Det rör sig om monografier och essäer som inte längre är tillgängliga hos förlagen och där bibliotekens exemplar börjar bli fysiskt utslitna. Institutet har även fått tillstånd av Nordisk Skibsrederforening att skanna och tillgängliggöra äldre årgångar av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND). På detta sätt kan juridiskt källmaterial av i vissa fall oskattbart värde för forskare och praktiskt verksamma jurister på området bevaras åt eftervärlden. Tanken är att det digitala biblioteket successivt ska byggas ut. Verken tillgängliggörs i form av sökbara pdf-filer. Projektet stöds av Kaj Pinéus forskningsfond, Kerstin Wijk Broströms stiftelse samt Svenska sjörättsföreningen. De tillgängliggjorda verken finns samlade under menyn Bibliotek.

Är du som författare av sjö- och transporträttslig litteratur intresserad av att bidra till biblioteket med egna äldre titlar som inte längre finns tillgängliga hos förlagen? Varmt välkommen att höra av dig till Sjörättsinstitutet.