Välkommen till ett internationellt CMR-symposium

I samarbete med CMR Advisory Council arrangerar Sjörättsinstitutet den 19–20 september 2024 ett internationellt symposium på temat Uniform Interpretation of CMR. Symposiet äger rum i Aula Magna, Stockholms universitet och riktar sig till såväl akademiker som praktiker som är intresserade av aktuella frågor rörande logistik och vägtransportörens ansvar. Bland föredragshållarna finns framstående forskare och praktiker från hela Europa.

Program samt anvisningar rörande anmälan finns här.

Varmt välkommen

Sjörättsbiblioteket nr 1/2024

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. Med anledning av Sveriges inträde i NATO ägnas numret helt åt frågor med anknytning till sjöfart och beredskap. I en längre essä diskuteras etableringen vindkraftparker i svensk ekonomisk zon och dess påverkan på sjöfarten och försvarsberedskapen. I en kortare avslutande artikel diskuteras sedan vissa folkrättsliga aspekter rörande skyddet av den internationella sjöfarten i Röda havet.

Sjörättsbiblioteket nr 3/2023

Nu finns ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras tolkningen av CMR-konventionen med utgångspunkt i artikel 23(4). Vidare kommenteras en dom från Högsta domstolen i vilken redarbegreppet i sjölagen berörs.

Nya titlar i det digitala biblioteket

Nu finns samlingsverken Modern Law of Charterparties, Future Logistics and Transport Law samt General Trends in Maritime and Transport Law 1929–2009 tillgängliga i det digitala biblioteket. Dessutom har årgång 1927 av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender lagts ut i biblioteket.

Antingen eller…?

Tisdagen den 24 oktober kl. 13.00–14.00 arrangerar Sjörättsinstitutet ett digitalt seminarium om tillämp­ning­en av artikel 23(4) CMR-konventionen.

Den 14 juni 2022 avkunnade Högsta domstolen en dom rörande tillämpningen av artikel 23(4) CMR-konventionen, närmare bestämt tolkningen av uttrycket ”other charges in respect of the transport”. Målet gällde frågan om lastägaren hade rätt att erhålla ersättning av fraktföraren för de punktskatter han tvingats erlägga då ett parti med cigaretter stals i samband med en omlastning i Helsingborg. Högsta domstolen kom här fram till att punktskatterna inte var ersättningsgilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. 

Ett närmast identiskt fall togs sedan upp av engelska Supreme Court. Dom av­kunnades i målet den 14 juni 2023. Punktskatterna bedömdes här – tvärtemot vad svenska Högsta domstolen hade kon­sta­terat i sin dom – vara ersättnings­gilla enligt artikel 23(4) CMR-konventionen. Det rättsläge som slagits fast av domstolen (vid den tiden House of Lords) genom den välkända så kallade Buchanan-domen konstaterades med andra ord fortfarande vara gällande.

Vid seminariet kommer de ifrågavarande domskälen i såväl den svenska som den engelska domen att diskuteras under led­ning av professor Johan Schelin.

Anmälan om deltagande görs per e-post till Johan Schelin senast den 17 oktober kl. 12.00. E-postadressen finns under fliken Institutet. Zoom-länk samt material till seminariet distribueras till anmälda deltagare.

Varmt välkommen önskar Sjörättsinstitutet.

Sjörättsbiblioteket nr 2/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I den nya numret återfinns en essä om järnvägsmarknadslagen samt kommentarer avseende ett par intressanta domar på vägtransporträttens område.

Nya titlar i biblioteket

Följande verk har lagts in i biblioteket: Jan Ramberg, Cancellation of Contracts of Affeightment; Lena Sisula Tulokas, Dröjsmålsskador vid passagerartransport och Hugo Tiberg, Kreditsäkerhet i fartyg, första upplagan.

Sjörättsbiblioteket nr 1/2023

Ett nytt nummer av Sjörättsbiblioteket finns nu tillgängligt på hemsidan. I det nya numret diskuteras regleringen av järnvägssäkerheten samt frågan om de nya chatbotarna kan komma att ersätta oss sjörättsjurister. Slutligen kommenteras Högsta domstolens dom i målet ”Flyget till Sotji”.

Efter femtiofem år…

År 1968 utgav Hugo Tiberg boken Kreditsäkerhet i fartyg. Efter femtiofem år utkommer nu den andra upplagan av det kända verket. Mycket vatten har dock flutit under broarna sedan dess. Såväl sjöfarts- som varvsnäringen har genomgått stora förändringar och den nya upplagan framträder därför närmast som en helt ny bok. I boken behandlas frågor rörande sjöfartskonjunkturen, kreditobjektet, skeppshypoteket, äganderättsförbehåll, sjöpanträtten, retentionsrätten samt exekutiv försäljning av fartyg.