Regelförenkling för sjöfarten

Näringsdepartementet har nu remitterat promemorian Regelförenkling för sjöfarten. I promemorian föreslås vissa lagändringar i syfte att underlätta köp och försäljning av skepp. Det gäller bestämmelser om ett snabbare förfarande vid dödning av pantbrev och inteckningar i skepp i utbyte mot att säkerhet ställs samt bestämmelser om villkorad registrering. Vidare föreslås att bestämmelserna avseende registrering av skepp samband med skeppslega (bareboatcharter) ska ändras. Bland annat lämnas förslag om att ett svenskt skeppslegoregister ska införas som ett led i att förbättra möjligheterna för svenska rederier att organisera sin verksamhet på ett rationellt sätt samt finansiera nya skepp.

I syfte att underlätta för skärgårdsrederierna samt fritidsbåtnäringen föreslås att registreringen av mindre skepp förenklas. Det åstadkoms genom att indelningen av fartyg i skepp och båtar ändras. Det föreslås även att ett särskilt register avseende pråmar och flytande utrustning som inte utgör fartyg ska införas.

Vidare lämnas förslag om vissa åtgärder i syfte att utveckla fartygsregistret samt att vissa myndighetsuppgifter ska överflyttas mellan Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Remisstiden utgår den 15 oktober 2015.