Rättsliga problem inom skärgårdsfarten

Inom ramen för Regeringens s.k. maritima strategi pågår för närvarande en översyn av delar av den sjörättsliga lagstiftningen. Nyligen har två relativt omfattande regeländringspaket antagits på området. Det rör sig dels om ett antal ändringar gällande registrering av fartyg, dels en ny föreskrift avseende sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart.

1. Ändring av fartygsbegreppet och finansiering av fartyg.
De ändrade reglerna i fråga om fartygsregistrering består bl.a. i en ändring av skeppsbegreppet i 1 kap. 2 § sjölagen. Fr.o.m. den 1 februari 2018 kommer med skepp att räknas fartyg med en längd överstigande 24 meter, istället för dagens ordning med kombinationen av längd- och breddmått om minst 12 x 4 meter. Ändringen medför ett antal förenklingar för fartygsägare, men innebär samtidigt att pantbrev framgent inte kommer att kunna tas ut i de fartyg, med en längd om högst 24 meter, som med dagens mått hade varit skepp.

Vid seminariet belyser docent Johan Schelin vilka andra säkerhetsrätter och finansieringsformer redare, banker och andra intressenter kan använda vid fartygsköp och byggnation av fartyg.

2. Regimskifte inom sjövärdighetsregleringen av fartyg i nationell sjöfart. Den nya sjövärdighetsföreskriften (TSFS 2017:26) omfattar närmare 6 500 fartyg och formar ett helt nytt koncept för sjövärdighetsregleringen. Konceptet byggs upp av s.k. funktionsbaserade regler, som i stor utsträckning möjliggör för redarna att själva formulera sjövärdighetsnormer för sina fartyg. Den flexibilitet som de funktionsbaserade reglerna medför vägs upp av höga krav på redarnas s.k. egenkontroll samt på att rederierna ska bedriva ett s.k. systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Vid seminariet redogör advokaten Mattias Widlund för olika juridiska frågor som uppstår kring det nya regelverket, bl.a. hur redarens och befälhavarens ansvar för sjövärdigheten påverkas.

Efter seminariet anordnas ett sedvanligt postseminarium till självkostnadspriset 250 kr/pers inkl. moms. Anmälan till postseminariet görs per e-post till forskningsamanuensen Moa Allard (moa.allard(at)juridicum.su.se) senast måndag den 27 november 2017 kl. 12.00. Anmälan till postseminariet är bindande.

Seminariet äger rum i Södra huset, sal F3154.

Varmt välkommen.