Några sjömansfrågor

Allmänt. Sjörättsinstitutet har besvarat remissen Några sjömansfrågor (N2013/5017/RS). Utredningen finns tillgänglig på regeringens hemsida. Institutet har ingenting i sak att invända mot förslagen. Däremot ställer sig institutet frågande till hur direktivet 2012/35/EU om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav för utbildning för sjöfolk samt den internationella sjöfartsorganisationens konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen) har tolkats på ett par punkter.

Ålderskrav vid ansökan om läkarintyg. Utredningen föreslår här att 18 § mönstringslagen ändras så att läkarintyg endast får utfärdas till den som har ansökt om ett sådant intyg efter det att han fyllt 16 år. Bestämmelsen genomför artikel 11.4.a i ändringsdirektivet 2012/35/EU där det anges att den som ansöker om läkarintyg ska ha fyllt 16 år. Det kan dock ifrågasättas om den svenska översättningen av texten i direktivet och därmed den föreslagna ändringen i mönstringslagen är korrekt. I regel I/9.4 STCW-konventionen som ligger till grund för direktivet uttrycks att ”every candidate for certification shall be not less than 16 years of age”. Konventionstexten kan naturligtvis tolkas så som att den som lämnar in ansökan ska vara lägst 16 år. En mer naturlig tolkning förefaller emellertid vara att en ansökan ska kunna inlämnas tidigare (inför det att personen ska fylla 16 år) och att kravet avser tiden då certifikat utfärdas. En sådan tolkning hänger bättre samman med texten i regel I/9.5 där det uttrycks att i de fall sjömannen är under 18 år certifikatets giltighetstid ska vara maximalt ett år. Det innebär att sjömannen kan erhålla ett certifikat den dag han fyller 16 år och att detta sedan måste förnyas när han fyller 17 år. När sjömannen fyller 18 år kan han erhålla ett certifikat med upp till två års giltighetstid. Det bör i sammanhanget påpekas att den engelska direktivtexten återger konventionstexten mer eller mindre ordagrant.

Rätten att få ut uppgifter i sjömansregistret. Det kan även ifrågasättas om inte den i 23 a § mönstringslagen föreslagna rätten att få ut uppgifter i sjömansregistret bör begränsas till att endast omfatta fartygets redare och inte ägaren (såvida denne samtidigt inte är redare). Rätten att få ut uppgifter i sjömansregistret bör däremot även omfatta den som på annat sätt tar ansvar för fartygets bemanning som exempelvis en ”manager” eller en bareboatbefraktare (den sistnämnde torde dock falla under det svenska redarbegreppet). Precis som i fråga om ålderskravet framstår här den svenska direktivtexten som närmast felaktig i förhållande till den engelska. Den svenska respektive den engelska texten avseende definitionen av företag lyder som följer:

23. företag: fartygets ägare eller någon annan organisation eller person, såsom redaren eller den som hyr fartyget utan be­sättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för farty­gets drift och som därvid gått med på att överta de skyldig­heter och det ansvar som åligger företaget genom detta direktiv,

24. company’ means the owner of the ship or any other organ­isation or person such as the manager or the bareboat charterer who has assumed the responsibility for operation of the ship from the shipowner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over all the duties and responsibilities imposed on the company by this Directive;

I den engelska motsvarigheten används ordet ”owner” vilket motsvarar det svenska uttrycket ”redaren” medan ”ägare” normalt definieras som ”registered owner” i engelskan (se exempelvis CLC-konventionen där ansvaret är kanaliserat till ägaren och inte redaren). Med uttrycket ”manager” avses närmast den som har påtagit sig ansvaret för driften däribland bemanningen i förhållande till redaren (det kan i praktiken vara fråga om ett dotterbolag som hanterar bemanningen av fartyget åt redaren och därmed bär arbetsgivaransvaret).

Docent Johan Schelin, Stockholms universitet