Ny bok: Svensk sjörätt

Svensk sjörätt utgör en monografisk framställning av den svenska sjörätten. Tonvikten ligger på  den ”våta sjörätten”, det vill säga frågor som berör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetssätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Arbetet med boken har skett inom ramen för Sjörättsinstitutet. I källmaterialet ingår även cirka 300 opublicerade svenska underrättsdomar, myndighetsbeslut och dispascher som insamlats under många år. Författare till boken är professor em. Hugo Tiberg, docent Johan Schelin och advokat Mattias Widlund. Boken har utgivits av Jure Förlag.

Bevakning ombord på svenska fartyg

Det moderna sjöröveriet har från att ha utgjort ett relativt begränsat problem gradvis ökat i omfattning. Det gäller särskilt sjöröveriet utanför Somalias kust. Trots militära insatser i området har attackerna mot handelsfartyg fortsatt. Piraterna har nu kapacitet att operera över i princip hela Indiska oceanen. Attackerna har också blivit mer brutala till sin karaktär. Hittills har handelsfartygen sökt skydda sig genom öka farten i riskområdet, montera taggtråd längs relingen och liknande. Det ökade antalet attacker samt brutaliteten hos dessa har emellertid lett till att frågan om beväpnad säkerhetspersonal aktualiserats såväl internationellt som nationellt. Docent Johan Schelin har på uppdrag av Näringsdepartementet utarbetat en departementspromemoria, Ds 2012:15 Bevakning ombord på svenska fartyg, rörande användningen av beväpnad säkerhetspersonal ombord på svenska fartyg i områden där det finns risk för piratattacker. Frågan aktualiserar en mängd problem rörande jurisdiktion, vapenhantering, bevakningsverksamhet och straffansvar.

Docent Johan Schelin presenterar promemorian på vårterminens sista kvällsseminarium den 20 juni 2012, kl. 18–20 (lokal meddelas senare).

Efter seminariet arrangeras ett sedvanligt postseminarium till självkostnadspris (200 kr).

Anmälan till forskningsamanuensen Sofia Lord senast den 13 juni 2012. Var god anmäl särskilt om Du önskar delta i postseminariet (bindande anmälan).

Varmt välkommen.

Sjöröveri, kapning och blockader i sjöförsäkringsrättslig belysning

Sjöröveri, kapning och blockader av fartyg är ett växande problem för handelssjöfarten, inte minst utanför Somalias kust och i Adenviken. Förutom ett stort mänskligt lidande, ger exempelvis en kapning av ett fartyg även upphov till en rad sjöförsäkringsrättsliga frågor. I vilken mån täcker kasko-, P&I- respektive krigsförsäkringen de kostnader som kan uppstå i samband med en kapning?  Keith Michel, Visiting Professor vid University College of London, föreläser över temat på Stockholms universitet, Södra huset, sal A5137 den 15 maj 2012, kl. 18–20. Professor Michel har en lång erfarenhet av dessa frågor som praktiserande sjörättsadvokat i London. Efter seminariet anordnas ett traditionellt postseminarium till självkostnadspris (250 kronor). Anmälan om deltagande görs till Sofia Lord per e-post senast den 8 maj 2012. Ange särskilt om Du önskar delta i postseminariet (bindande anmälan). Varmt välkommen.

Nya publikationer om sjöfartsskydd

I takt med att riskerna för pirat- och terrorattacker ökat har det växt fram ett omfattande regelverk rörande sjöfartsskydd. Regelverket utgörs av en svåröverskådlig massa av internationella, EU-rättsliga och nationella författningar. Peter Thomson och Mattias Widlund har skrivit en kortare introduktion till ämnet avsedd att användas i utbildningen av skyddsansvariga vid rederier, ombord på fartyg och vid hamnanläggningar. Boken har titeln Sjöfartsskydd & ISPS-koden. I anslutning till boken har två stycken författningssamlingar i ämnet publicerats av Hugo Tiberg och Mattias Widlund: Sjöfartsskyddsföreskrifter respektive Maritime & Port Security Legislation – Swedish Statutes in English. Samtliga böcker har publicerats av Jure Förlag. Under hösten planeras en större utgåva i ämnet med titeln Maritime Security in Sweden. Författare till den utgåvan är Johan Schelin, Hugo Tiberg och Mattias Widlund.