Lagvalsregler och sjötransporter ånyo

Institutet för sjö- och transporträtt inbjuder till seminarium om lagvalsregler och sjötransporter den 22 maj 2014 kl. 18.00–20.00 (lokal anges senare). Justitiedepartementet har relativt nyligen remitterat ett förslag till anpassningar av 13 och 14 kap. sjölagen till Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Förslaget påverkar även indirekt utformningen av lastskadeansvaret. Docent Johan Schelin leder diskussionen om det nya lagförslaget och dess konsekvenser. Efter seminariet ordnas som vanligt ett postseminarium till självkostnadspris. Anmälan till forskningsamanuensen Boel Hilding Berggren per e-post senast den 20 maj kl. 12.00. Varmt välkomna.

Bevakning ombord på svenska fartyg

Det moderna sjöröveriet har från att ha utgjort ett relativt begränsat problem gradvis ökat i omfattning. Det gäller särskilt sjöröveriet utanför Somalias kust. Trots militära insatser i området har attackerna mot handelsfartyg fortsatt. Piraterna har nu kapacitet att operera över i princip hela Indiska oceanen. Attackerna har också blivit mer brutala till sin karaktär. Hittills har handelsfartygen sökt skydda sig genom öka farten i riskområdet, montera taggtråd längs relingen och liknande. Det ökade antalet attacker samt brutaliteten hos dessa har emellertid lett till att frågan om beväpnad säkerhetspersonal aktualiserats såväl internationellt som nationellt. Docent Johan Schelin har på uppdrag av Näringsdepartementet utarbetat en departementspromemoria, Ds 2012:15 Bevakning ombord på svenska fartyg, rörande användningen av beväpnad säkerhetspersonal ombord på svenska fartyg i områden där det finns risk för piratattacker. Frågan aktualiserar en mängd problem rörande jurisdiktion, vapenhantering, bevakningsverksamhet och straffansvar.

Docent Johan Schelin presenterar promemorian på vårterminens sista kvällsseminarium den 20 juni 2012, kl. 18–20 (lokal meddelas senare).

Efter seminariet arrangeras ett sedvanligt postseminarium till självkostnadspris (200 kr).

Anmälan till forskningsamanuensen Sofia Lord senast den 13 juni 2012. Var god anmäl särskilt om Du önskar delta i postseminariet (bindande anmälan).

Varmt välkommen.

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter

Utredningen om skadeståndsansvar och försäkring vid sjötransporter har nyligen avlämnat ett betänkande rörande genomförandet i svensk rätt av försäkringsdirektivet samt kompletterande lagstiftning till Atenförordningen (SOU 2012:8). Både direktivet och förordningen utgör delar av EU:s tredje sjösäkerhetspaket. I betänkandet föreslås väsentliga ändringar av bland annat 9 och 15 kapitlet sjölagen om begränsning av redaransvaret respektive transportörens ansvar för dödsfall och skador som drabbar passagerare. Utredaren, justitierådet Gudmund Toijer, diskuterar betänkandet vid vårens tredje kvällsseminarium den 3 maj 2012 kl. 18.00–20.00. Seminariet hålls i Södra huset, sal B497. Efter seminariet anordnas ett traditionellt postseminarium till självkostnadspris (200 kronor). Anmälan om deltagande görs till Sofia Lord per e-post senast den 26 april 2012. Ange särskilt om Du önskar delta i postseminariet (bindande anmälan). Varmt välkommen.

Riskerna med CIF och FOB klausuler

Filippo Lorenzon diskuterar riskerna i samband med försäljning under CIF- och FOB-klausuler vid vårens andra kvällsseminarium den 8 mars 2012 kl. 18.00–20.00. Filippo Lorenzon är senior lecturer i sjörätt och kommersiell rätt samt föreståndare för institutet för sjörätt vid universitetet i Southampton. Han praktiserar även som advokat på sjö- och transporträttsområdet. Seminariet hålls i Brunnsvikssalen (Södra husen mellan hus A och B, våning 5). Efter seminariet anordnas ett traditionellt postseminarium till självkostnadspris (200 kronor). Anmälan om deltagande görs till Sofia Lord per e-post senast den 1 mars 2012. Ange särskilt om Du önskar delta i postseminariet (bindande anmälan). Varmt välkommen.