The ”Arctic Sunrise”

The “Arctic Sunrise”, [2014] 2 Lloyd’s Law Rep. 20, International Tribunal of the Law of the Sea. Greenpeace-fartyget Arctic Sunrise bordades av ryska myndigheter i rysk ekonomisk zon den 19 september 2013. Fartyget, som vid tillfället förde holländsk flagg, belades med kvarstad och fördes till Murmansk. Nederländerna hävdade att den ryska staten saknade rätt att borda fartyget eftersom fartyget var underlagt exklusiv holländsk jurisdiktion (artikel 58.1 och 87.1.a UNCLOS). Ryssland menade däremot att det i egenskap av kuststat haft rätt att inspektera fartyget. Den 21 oktober 2013 vände sig Nederländerna till den internationella havsrättstribunalen med ett yrkande om att tribunalen skulle förklara att Ryssland måste frisläppa fartyget och besättningen samt stoppa alla rättsliga och administrativa åtgärder mot dessa i väntan på att tvisten om jurisdiktion över fartyget avgjordes. Ryssland meddelade dock att landet inte hade för avsikt att delta i processen.

Havsrättstribunalen konstaterade här att det faktum att en part vägrar delta i förhandlingarna inte utgör ett processhinder. Tribunalen fann vidare att den hade jurisdiktion i saken. I enlighet med artikel 290.5 föreskrev sedan tribunalen att fartyget och besättningen skulle släppas i utbyte mot att en säkerhet om 3.600.000 euro.

Snarare än att illustrera ett rättsligt problem pekar fallet på det arktiska områdets ökade strategiska betydelse. Det gäller inte minst sedan naturtillgångar på havsbottnen börjat tilldra sig ett allt större intresse. Genom domen klargörs emellertid att det inte är möjligt att undandra sig havsrättskonventionens bestämmelser genom att inte delta i processen. Det skulle annars kunna vara lockande för stater vars intressen i den exklusiva ekonomiska zonen sträcker sig längre än vad havsrätten medger.

Docent Johan Schelin, Stockholms universitet